Bessie Smith avatar

Astrology Birth Chart of Bessie Smith

Bessie Smith była amerykańską piosenkarką bluesową szeroko znaną w epoce jazzu. Nazywana „Empress of the Blues”, była najpopularniejszą wokalistką bluesową lat 20. i 30. XX wieku. Jest często uważana za jedną z największych wokalistek swojej epoki i miała duży wpływ na innych śpiewaków bluesowych, a także wokalistów jazzowych. Urodzona w Chattanooga w stanie Tennessee, Smith była młoda, gdy zmarli jej rodzice, a ona i jej rodzeństwo przeżyli, występując na rogach ulic. Zaczęła koncertować i występowała w grupie, w której znajdowała się Ma Rainey, a potem wyszła na własną rękę. Jej udana kariera nagraniowa z Columbia Records rozpoczęła się w latach dwudziestych, ale jej karierę wykonawczą przerwał wypadek samochodowy, w którym zginęła w wieku 43 lat.

Empress of the Blues, która śpiewała w latach 20. i 30., wydając nagradzane utwory, takie jak „Empty Bed Blues” i „St. Louis Blues”.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Bessie Smith

Astrology Birth chart of Bessie Smith (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Bessie Smith's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Bessie Smith's birth are what is needed to calculate Bessie Smith's birth chart.

Bessie Smith Information
Birthday
*** ,1894
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Bessie Smith's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Bessie Smith?

+ What is Bessie Smith zodiac sign?

+ What is Bessie Smith moon sign?

+ What is Bessie Smith's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Bessie Smith's Birth Chart by AllFamous.org

With the Bessie Smith birth chart analysis (Bessie Smith natal chart reading), we explore the layout of Bessie Smith's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Bessie Smith's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Bessie Smith

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Bessie Smith

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Bessie Smith

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More