David Kassan avatar

Astrology Birth Chart of David Kassan

David Jon Kassan to współczesny malarz amerykański rozpoznawany na całym świecie, znany z realistycznych przedstawień, łączących ikoniczne tematy z abstrakcyjnymi tłem lub stylami trompe-l'oeil. Jeśli chodzi o tę strategię podwójnej reprezentacji, zauważa Kassan, „moje wysiłki nieustannie uczą się uchwycenia rzeczywistości za pomocą symbolicznego rysunku, co naturalnie pozwala obrazom stać się nieodłącznymi sprzecznościami; ale obraz jest zarówno prawdziwy, jak i abstrakcyjny”. Prace Kassana są oceniane jako najlepsze społeczne malarstwa dokumentalnego, ze względu na wagę i aktualność tematów, które wybiera do portretowania. W 2014 roku Kassan skupił się na rysowaniu i dokumentowaniu ocalałych z Holokaustu, rozwijając projekt EDUT – „edut” to hebrajskie słowo oznaczające „żywego świadka” jako sposób na połączenie z historią. traumatyczny dla dziadka, gdy uciekł z grupy etnicznej czystki na pograniczu Rumunii i Ukrainy, by w 1917 roku dotrzeć do Stanów Zjednoczonych.

Malarz i artysta znany z portretów w oleju. Znany jest z tego, że został nagrodzony Złotym Medalem Honoru od Allied Artists of America w 2017 roku i znany jest zarówno ze swoich indywidualnych, jak i zbiorowych wystaw w galeriach od Nowego Jorku przez Londyn po Indie. Swoimi pracami udostępnia na Instagramie ponad 280 000 obserwujących.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of David Kassan

Astrology Birth chart of David Kassan (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of David Kassan's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of David Kassan's birth are what is needed to calculate David Kassan's birth chart.

David Kassan Information
Birthday
*** ,1977
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

David Kassan's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of David Kassan?

+ What is David Kassan zodiac sign?

+ What is David Kassan moon sign?

+ What is David Kassan's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of David Kassan's Birth Chart by AllFamous.org

With the David Kassan birth chart analysis (David Kassan natal chart reading), we explore the layout of David Kassan's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of David Kassan's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of David Kassan

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of David Kassan

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of David Kassan

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More