Elpidio Quirino avatar

Astrology Birth Chart of Elpidio Quirino

Elpidio Quirino y Rivera jest filipińskim prawnikiem i politykiem, który był szóstym prezydentem Filipin od 1948 do 1953 roku. Jako zawodowy prawnik Quirino dołączył do polityki, stając się przedstawicielem Ilocos Sur. Od 1919 do 1925. Następnie był wybierany na senatora od 1925 do 1931. W 1934 został członkiem Filipińskiego Komitetu Niepodległości wysłanego do Waszyngtonu DC, co zapewniło uchwalenie ustawy Tydings-McDuffie Act w Nation American Association. W 1935 r. Został również wybrany na Konwent Konstytucyjny w 1935 r. Dla nowo powstałej Rzeczypospolitej. W nowym rządzie pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych i finansów w rządzie prezydenta Manuela Quezona. Po II wojnie światowej Quirino został wybrany wiceprezydentem w wyborach w 1946 r., A więc po raz drugi i ostatni dla Rzeczypospolitej oraz pierwszy dla III RP. Po śmierci ustępującego prezydenta Manuela Roxasa w 1948 r. Objął stanowisko prezydenta.

Od 1948 do 1953 roku ta Partia Liberalna, która została politykiem Partii Nacionalista, była szóstym prezydentem Filipin. Wcześniej pełnił funkcję wiceprezydenta, sekretarza spraw zagranicznych, sekretarza spraw wewnętrznych, sekretarza finansów i prezydenta Pro Tempore Senatu Filipin.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Elpidio Quirino

Astrology Birth chart of Elpidio Quirino (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Elpidio Quirino's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Elpidio Quirino's birth are what is needed to calculate Elpidio Quirino's birth chart.

Elpidio Quirino Information
Birthday
*** ,1890
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Elpidio Quirino's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Elpidio Quirino?

+ What is Elpidio Quirino zodiac sign?

+ What is Elpidio Quirino moon sign?

+ What is Elpidio Quirino's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Elpidio Quirino's Birth Chart by AllFamous.org

With the Elpidio Quirino birth chart analysis (Elpidio Quirino natal chart reading), we explore the layout of Elpidio Quirino's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Elpidio Quirino's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Elpidio Quirino

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Elpidio Quirino

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Elpidio Quirino

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More