Hillary Clinton avatar

Astrology Birth Chart of Hillary Clinton

Hillary Diane Rodham Clinton jest amerykańską polityką, dyplomatką, prawniczką, pisarką i mówczynią, która w latach 2009-2013 pełniła funkcję 67. sekretarza stanu, a w latach 2001-2009 senatora USA z Nowego Jorku i jest Pierwszą Damą. Stanów Zjednoczonych od 1993 do 2001 roku. Clinton została pierwszą kobietą, która została wybrana na prezydenta przez główną partię polityczną, kiedy zdobyła nominację Demokratów w 2016 roku. Była pierwszą kobietą, która wygrała w głosowaniu powszechnym w Stanach Zjednoczonych. wybory prezydenckie w USA; jednak nie wygrała Kolegium Elektorów. Wychowana w Park Ridge, na przedmieściach Chicago, Rodham ukończyła Wellesley College w 1969 i otrzymała LLB z Yale Law School w 1973. Po pracy jako radca prawny w Kongresie, przeniosła się do Arkansas i wyszła za generała. przyszły prezydent Bill Clinton w 1975 roku; Spotkali się w Yale. W 1977 r. Clinton był współzałożycielem Arkansas Advocates for Children and Families.

W latach 1992-2000 była 67. Pierwszą Damą Stanów Zjednoczonych. W latach 2009-2013 pełniła funkcję sekretarza stanu za prezydenta Barack Obama. Była także obywatelką USA. W latach 2001-2009 był senatorem stanu Nowy Jork. Kandydowała na prezydenta Stanów Zjednoczonych. W 2016 roku został wybrany na prezesa.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Hillary Clinton

Astrology Birth chart of Hillary Clinton (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Hillary Clinton's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Hillary Clinton's birth are what is needed to calculate Hillary Clinton's birth chart.

Hillary Clinton Information
Birthday
*** ,1947
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Hillary Clinton's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Hillary Clinton?

+ What is Hillary Clinton zodiac sign?

+ What is Hillary Clinton moon sign?

+ What is Hillary Clinton's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Hillary Clinton's Birth Chart by AllFamous.org

With the Hillary Clinton birth chart analysis (Hillary Clinton natal chart reading), we explore the layout of Hillary Clinton's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Hillary Clinton's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Hillary Clinton

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Hillary Clinton

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Hillary Clinton

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More