Kehinde Wiley avatar

Astrology Birth Chart of Kehinde Wiley

Kehinde Wiley to amerykański portrecista mieszkający w Nowym Jorku, znany z bardzo naturalnych obrazów Afroamerykanów, którzy regularnie odwołują się do dzieł malarstwa na Starym mistrzu. W 2017 roku zlecono mu namalowanie portretu byłego prezydenta Baracka Obamy dla Smithsonian National Portrait Gallery, w którym znajdują się portrety wszystkich byłych prezydentów USA. Muzeum Sztuki Kolumba, które zorganizowało wystawę jego prac w 2007 roku, opisuje jego prace w następujący sposób: „Wiley został niedawno nagrodzony za heroiczne portrety, które odnoszą się do obrazów i statusu młodych Afroamerykanów we współczesnej kulturze”. znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych osób 2018 roku magazynu Time

Amerykański malarz, którego portrety Afroamerykanów w odważnych pozach zdobyły uznanie instytucji takich jak Zjednoczona Federacja Nauczycieli, która przyznała mu tytuł Artysty Roku w 2011 roku. Jego prace były wystawiane w miejscach takich jak Muzeum Sztuki Hrabstwa Los Angeles .

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Kehinde Wiley

Astrology Birth chart of Kehinde Wiley (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Kehinde Wiley's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Kehinde Wiley's birth are what is needed to calculate Kehinde Wiley's birth chart.

Kehinde Wiley Information
Birthday
*** ,1977
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Kehinde Wiley's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Kehinde Wiley?

+ What is Kehinde Wiley zodiac sign?

+ What is Kehinde Wiley moon sign?

+ What is Kehinde Wiley's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Kehinde Wiley's Birth Chart by AllFamous.org

With the Kehinde Wiley birth chart analysis (Kehinde Wiley natal chart reading), we explore the layout of Kehinde Wiley's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Kehinde Wiley's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Kehinde Wiley

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Kehinde Wiley

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Kehinde Wiley

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More