Maria Callas avatar

Astrology Birth Chart of Maria Callas

Maria Callas to amerykańsko-grecka sopranistka, jedna z najbardziej znanych i wpływowych śpiewaczek operowych XX wieku. Wielu krytyków chwali technikę bel canto, szeroki głos i wykonanie teatru. Jego kalkulacja. Jego repertuar obejmuje klasyczne serie operowe, opery bel canto Donizettiego, Belliniego i Rossiniego, a także dzieła Verdiego i Pucciniego; a na początku swojej kariery z filmami muzycznymi Wagnera. Jej talent muzyczny i muzyczny zdobył jej uznanie pod nazwą La Divina. Urodziła się na Manhattanie w Nowym Jorku, jej rodzice byli greckimi imigrantami, wychowywała ją apodyktyczna matka, która chciała syna. Maria otrzymała wykształcenie muzyczne w Grecji w wieku 13 lat, a następnie rozpoczęła karierę we Włoszech. Zmuszona do zmierzenia się z próbami biednego życia wojennego w latach 40. i krótkowzrocznością, która sprawiła, że ​​była prawie ślepa na scenie, znosiła walki i skandale przez całą swoją karierę.

Włoska sopran operowy, która w 2007 roku pośmiertnie otrzymała nagrodę Grammy za całokształt twórczości.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Maria Callas

Astrology Birth chart of Maria Callas (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Maria Callas's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Maria Callas's birth are what is needed to calculate Maria Callas's birth chart.

Maria Callas Information
Birthday
*** ,1923
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Maria Callas's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Maria Callas?

+ What is Maria Callas zodiac sign?

+ What is Maria Callas moon sign?

+ What is Maria Callas's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Maria Callas's Birth Chart by AllFamous.org

With the Maria Callas birth chart analysis (Maria Callas natal chart reading), we explore the layout of Maria Callas's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Maria Callas's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Maria Callas

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Maria Callas

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Maria Callas

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More