Prince Harry avatar

Astrology Birth Chart of Prince Harry

Książę Harry, książę Sussex, jest członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej. Młody syn Karola, księcia Walii i Diany, księżnej Walii, jest szósty w linii następców tronu brytyjskiego. Urodzony w St Mary's Hospital w Londynie, Harry uczęszczał do Wetherby School, Ludgrove College i Eton College. Spędził część swojego roku szkolnego na perkusji w Australii i Lesotho, a następnie szkolił się na oficera w Królewskiej Akademii Wojskowej w Sandhurst. Został mianowany myśliwym dla Blues and Royals, tymczasowo służył ze swoim bratem księciem Williamem i ukończył szkolenie jako dowódca wojskowy. W latach 2007-2008 Harry służył ponad dziesięć tygodni w prowincji Helmand w Afganistanie. Wielka Brytania wróciła do Afganistanu na 20-tygodniowe rozmieszczenie w latach 2012-2013 w siłach powietrznych. W czerwcu 2015 roku zrezygnował z wojska. Harry rozpoczął Igrzyska Invictus w 2014 roku i pozostaje patronem swojej platformy.

Młodszy syn angielskiego Prince Charles i Princess Diana, który zajmuje szóste miejsce w kolejce do zostania monarchą Commonwealth. Rozpoczął Igrzyska Invictus w 2014 roku i wspiera kilka innych organizacji.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Prince Harry

Astrology Birth chart of Prince Harry (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Prince Harry's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Prince Harry's birth are what is needed to calculate Prince Harry's birth chart.

Prince Harry Information
Birthday
*** ,1984
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Prince Harry's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Prince Harry?

+ What is Prince Harry zodiac sign?

+ What is Prince Harry moon sign?

+ What is Prince Harry's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Prince Harry's Birth Chart by AllFamous.org

With the Prince Harry birth chart analysis (Prince Harry natal chart reading), we explore the layout of Prince Harry's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Prince Harry's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Prince Harry

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Prince Harry

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Prince Harry

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More