Prince William avatar

Astrology Birth Chart of Prince William

Książę William, książę Cambridge, jest członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej. Jest starszym synem Karola, księcia Walii i Diany, księżnej Walii. Od urodzenia zajmuje drugie miejsce w linii sukcesji do tronu brytyjskiego. Urodzony w St Mary's Hospital w Londynie, William kształcił się w Wetherby School, Ludgrove School i Eton College. Spędził część swojego roku przerwy w Belize i Chile, zanim uzyskał szkocki tytuł magistra geografii na Uniwersytecie St Andrews. William następnie szkolił się w Royal Military Academy Sandhurst przed służbą w Blues i Royals. W kwietniu 2008 roku William ukończył Royal Air Force College Cranwell, dołączając do sił poszukiwawczo-ratowniczych RAF na początku 2009 roku. Od lipca 2015 roku przez dwa lata służył jako pilot w pełnym wymiarze godzin w East Anglian Air Ambulance. Książę wykonuje oficjalne obowiązki i zobowiązania w imieniu królowej.

Najstarszy syn Prince Charles i Princess Diana, drugi w kolejności po ojcu, który został szefem 53-członkowej Wspólnoty Narodów i konstytucyjnym monarchą 16 suwerennych państw.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Prince William

Astrology Birth chart of Prince William (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Prince William's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Prince William's birth are what is needed to calculate Prince William's birth chart.

Prince William Information
Birthday
*** ,1982
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Prince William's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Prince William?

+ What is Prince William zodiac sign?

+ What is Prince William moon sign?

+ What is Prince William's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Prince William's Birth Chart by AllFamous.org

With the Prince William birth chart analysis (Prince William natal chart reading), we explore the layout of Prince William's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Prince William's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Prince William

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Prince William

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Prince William

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More