Recep Tayyip Erdogan avatar

Astrology Birth Chart of Recep Tayyip Erdogan

Recep Tayyip Erdoğan jest tureckim politykiem sprawującym obecną prezydenturę Turcji. Wcześniej był premierem Turcji w latach 2003-2014 i burmistrzem Stambułu w latach 1994-1998. W 2001 r. założył Partię Sprawiedliwości i Rozwoju, prowadząc ją do zwycięstwa w wyborach przeprowadzonych w 2002, 2007 i 2011 r., zanim został poproszony o rezygnację po wyborze na prezydenta w 2014 r. Następnie powrócił do kierowania AKP w 2017 r. po referendum w sprawie konstytucji w tym roku. Wywodzący się z polityki islamskiej i określający się jako konserwatywny Demokrata, podczas swojej kadencji promował populistyczną i społecznie konserwatywną politykę. W wyborach 1994 roku jako kandydat do Islamskiej Partii Socjalistycznej został wybrany na burmistrza Stambułu. Później został zwolniony, pozbawiony urzędu politycznego i skazany na cztery miesiące za podżeganie do nienawiści religijnej, za recytację wiersza Ziyi Gökalpa.

Lider Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, który został 12. prezydentem Turcji w 2014 roku po ponad dziesięciu latach pełnienia funkcji premiera Turcji. W latach 1994-1998 był również burmistrzem Stambułu.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Recep Tayyip Erdogan

Astrology Birth chart of Recep Tayyip Erdogan (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Recep Tayyip Erdogan's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Recep Tayyip Erdogan's birth are what is needed to calculate Recep Tayyip Erdogan's birth chart.

Recep Tayyip Erdogan Information
Birthday
*** ,1954
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Recep Tayyip Erdogan's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Recep Tayyip Erdogan?

+ What is Recep Tayyip Erdogan zodiac sign?

+ What is Recep Tayyip Erdogan moon sign?

+ What is Recep Tayyip Erdogan's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Recep Tayyip Erdogan's Birth Chart by AllFamous.org

With the Recep Tayyip Erdogan birth chart analysis (Recep Tayyip Erdogan natal chart reading), we explore the layout of Recep Tayyip Erdogan's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Recep Tayyip Erdogan's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Recep Tayyip Erdogan

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Recep Tayyip Erdogan

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Recep Tayyip Erdogan

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More