Vajiralongkorn avatar

Vajiralongkorn (King) - อายุ วันเกิด ชีวประวัติ ข้อเท็จจริง ครอบครัว มูลค่าสุทธิ ส่วนสูง & อื่นๆ

love 1,418 FANS LOVE
🎉 Countdown to Vajiralongkorn's birthday 🎂
  • -- Days
  • -- Hours
  • -- Minutes
  • -- Seconds

About Vajiralongkorn

King Vajiralongkorn was born on July 28, 1952 in Bangkok, Thailand (He's 71 years old now).

พระบรมวงศานุวงศ์ของไทยซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศ บิดาของเขาแต่งตั้งให้เป็นมกุฎราชกุมารเมื่ออายุ 20 ปี เมื่อบิดาของเขาสวรรคตในปี 2559 เขาได้ไว้ทุกข์อยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่จะขึ้นครองบัลลังก์ในคืนวันที่ 1 ธันวาคม 2559

All information about Vajiralongkorn can be found in this post. It will clarify Vajiralongkorn's info: biography, age, facts, income, family, husband & breakup of Vajiralongkorn...

Vajiralongkorn before becoming famous

Vajiralongkorn was born in the Zodiac sign Leo (The Lion), and 1952 is the year of the Chinese Zodiac Dragon (龍).

เขาเข้าร่วมการฝึกทหารกับกองทัพออสเตรเลีย นอกจากนี้ เขายังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์อีกด้วย

Achievement of Vajiralongkorn

เขาเป็นผู้รับเหรียญพิทักษ์ฟรีแมนและเหรียญจักระมาลา

Vajiralongkorn's Family, Spouse, Dating and Relationship

เขาเป็นบุตรชายคนเดียวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Vajiralongkorn Collabed with

ทั้งเขาและ Prince Prince Harry ต่างก็เป็นสมาชิกในราชวงศ์ ครอบครัว ทีทีเอ็ม_ทีที! ทีทีเอ็ม_ทีที!

Vajiralongkorn Income & Net worth

Information about his net worth in 2024 is being updated as soon as possible by allfamous.org, you can contact to tell us Net Worth of the Vajiralongkorn.

Vajiralongkorn Height and Weight

How tall is Vajiralongkorn? Information about Vajiralongkorn height in 2024 is being updated as soon as possible by AllFamous.org. Or you can contact us to let us know how tall of Vajiralongkorn.

People also ask about Vajiralongkorn

What is Vajiralongkorn's real name?

When is Vajiralongkorn's birthday?

How old is Vajiralongkorn?

Where is Vajiralongkorn from?

When was Vajiralongkorn born?

Reference: Wikipedia, Tiktok, Youtube, Instagram and Twitter.

Latest information about Vajiralongkorn updated on March 14 2023.