Aldrich Ames avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Aldrich Ames

Aldrich Hazen "Rick" Ames là một cựu sĩ quan Cục Tình báo Trung ương trở thành điệp viên hai mang của KGB, người bị kết tội gián điệp vào năm 1994. Anh ta đang thụ án chung thân, không có khả năng được ân xá, tại Viện Cải huấn Liên bang ở Terre Haute, Indiana, Hoa Kỳ. Ames trước đây là một nhân viên phản gián của CIA 31 năm, người đã thực hiện hoạt động gián điệp chống lại Hoa Kỳ bằng cách làm gián điệp cho Liên Xô và Nga. Vào thời điểm bị bắt, Ames đã xâm phạm nhiều tài sản tuyệt mật của CIA hơn bất kỳ sĩ quan nào khác trong lịch sử cho đến khi Robert Hanssen bị bắt bảy năm sau đó vào năm 2001.

Kẻ phản bội Mỹ từng làm việc tại Cục Tình báo Trung ương (CIA) với tư cách là nhân viên phản gián và nhà phân tích, nhưng lại làm gián điệp cho Liên Xô và Nga.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Aldrich Ames

Astrologia A carta de nascimento de Aldrich Ames (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Aldrich Ames. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Aldrich Ames são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Aldrich Ames.

Thông tin về Aldrich Ames
Ngày sinh
*** ,1941
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Aldrich Ames's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Aldrich Ames?

+ What is Aldrich Ames zodiac sign?

+ What is Aldrich Ames moon sign?

+ What is Aldrich Ames's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Aldrich Ames

Com a análise do mapa astral de Aldrich Ames (leitura do mapa natal de Aldrich Ames), exploramos o layout do mapa astral de Aldrich Ames, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Aldrich Ames.

1. Astrology Planets in the Signs of Aldrich Ames

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Aldrich Ames

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Aldrich Ames

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More