Alfonso Ribeiro avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Alfonso Ribeiro

Alfonso Lincoln Ribeiro Sr. là một diễn viên, vũ công, đạo diễn, người dẫn chương trình trò chơi, diễn viên hài và nhân vật truyền hình người Mỹ. Anh đã đóng vai Alfonso Spears trong sitcom Silver Spoons, Carlton Banks trong sitcom The Fresh Prince of Bel-Air của đài NBC và Maxwell Stanton trong In the House. Anh hiện là người dẫn chương trình các video về nhà hài hước nhất của ABC, thay thế người dẫn chương trình Tom Bergeron, người đã qua đời sau 15 năm. Ribeiro đã tổ chức trò chơi GSN Catch 21, Spell-Mageddon trên ABC Family and Dance 360 ​​TV. Anh cũng xuất hiện trong vai chính của vở nhạc kịch Broadway The Tap Dance Kid và xuất hiện trong mùa thứ 13 của Vương quốc Anh. chương trình truyền hình thực tế Tôi là người nổi tiếng ... Đưa tôi ra khỏi đây! Ribeiro đã giành chiến thắng mùa 19 của Dancing with the Stars với đối tác chuyên nghiệp của anh ấy là Witney Carson.

Nam diễn viên được biết đến nhiều nhất khi hợp tác với Will Smith trong bộ phim truyền hình The Fresh Prince of Bel-Air trong vai Carlton Banks. Sau đó trong sự nghiệp của mình, anh đã dẫn chương trình trò chơi GSN nổi tiếng Catch 21 và America's Funniest Home Videos của ABC. Anh và đối tác Witney Carson cũng đã giành chiến thắng trong mùa thứ 19 của Dancing with the Stars.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Alfonso Ribeiro

Astrologia A carta de nascimento de Alfonso Ribeiro (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Alfonso Ribeiro. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Alfonso Ribeiro são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Alfonso Ribeiro.

Thông tin về Alfonso Ribeiro
Ngày sinh
*** ,1971
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Alfonso Ribeiro's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Alfonso Ribeiro?

+ What is Alfonso Ribeiro zodiac sign?

+ What is Alfonso Ribeiro moon sign?

+ What is Alfonso Ribeiro's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Alfonso Ribeiro

Com a análise do mapa astral de Alfonso Ribeiro (leitura do mapa natal de Alfonso Ribeiro), exploramos o layout do mapa astral de Alfonso Ribeiro, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Alfonso Ribeiro.

1. Astrology Planets in the Signs of Alfonso Ribeiro

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Alfonso Ribeiro

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Alfonso Ribeiro

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More