Angelina Jensen avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Angelina Jensen

Angelina Camilla Jensen là một thợ uốn tóc người Đan Mạch đến từ Kastrup. Jensen đã giành được hai huy chương đồng trong sáu lần tham dự Giải vô địch Curling trẻ thế giới. Cô giành huy chương đồng đầu tiên vào năm 1993 khi chơi hạng ba cho Dorthe Holm và lại giành huy chương đồng vào năm 1994. Cô cũng đã chơi cho đội Đan Mạch tại các giải vô địch Junior 1989, 1990, 1991 và 1992. Jensen chơi trong giải vô địch thế giới đầu tiên của cô ấy vào năm 1994 ném viên đá thứ ba cho Helena Blach Lavrsen. Đan Mạch đứng thứ 9 trong năm đó. Jensen sẽ không trở lại CKTG lần nữa cho đến năm 2006, khi cô ấy ném đá chì nhưng cũng bỏ qua. Đan Mạch về đích ở vị trí thứ sáu. Tại Giải vô địch Curling nữ thế giới 2007, Jensen ném viên đá thứ hai và bỏ qua, và giành huy chương bạc đầu tiên tại Thế giới - một huy chương bạc khi cô thua Canada 8-4 trong trận chung kết.

Tay vợt người Đan Mạch đã giành huy chương bạc tại Giải vô địch thế giới năm 2007 và huy chương đồng tại Giải vô địch thế giới năm 2009 với đội tuyển quốc gia Đan Mạch.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Angelina Jensen

Astrologia A carta de nascimento de Angelina Jensen (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Angelina Jensen. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Angelina Jensen são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Angelina Jensen.

Thông tin về Angelina Jensen
Ngày sinh
*** ,1973
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Angelina Jensen's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Angelina Jensen?

+ What is Angelina Jensen zodiac sign?

+ What is Angelina Jensen moon sign?

+ What is Angelina Jensen's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Angelina Jensen

Com a análise do mapa astral de Angelina Jensen (leitura do mapa natal de Angelina Jensen), exploramos o layout do mapa astral de Angelina Jensen, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Angelina Jensen.

1. Astrology Planets in the Signs of Angelina Jensen

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Angelina Jensen

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Angelina Jensen

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More