Anuradha Paudwal avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Anuradha Paudwal

Anuradha Paudwal là một ca sĩ Ấn Độ hoạt động chủ yếu tại Bollywood. Cô đã được chính phủ Ấn Độ trao tặng Padma Shri, giải thưởng dân sự cao quý thứ tư của Ấn Độ, vào năm 2017. Cô là người nhận Giải thưởng Điện ảnh Quốc gia và bốn người đoạt Giải thưởng Filmfare. Mặc dù chủ yếu là một ca sĩ hát lại, cô ấy cũng đã hát một số bhajans.

Biểu tượng hát lại, người đã giành được Giải thưởng Filmfare cho công việc của cô trong một số bộ phim Bollywood, bao gồm Utsav (1984), Aashiqui (1990) và Dil Hai Ke Manta Nahin (1991). Những đóng góp của cô cho nền điện ảnh Ấn Độ đã giúp cô nhận được Giải thưởng Mother Teresa cho Thành tựu trọn đời vào năm 2011.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Anuradha Paudwal

Astrologia A carta de nascimento de Anuradha Paudwal (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Anuradha Paudwal. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Anuradha Paudwal são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Anuradha Paudwal.

Thông tin về Anuradha Paudwal
Ngày sinh
*** ,1952
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Anuradha Paudwal's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Anuradha Paudwal?

+ What is Anuradha Paudwal zodiac sign?

+ What is Anuradha Paudwal moon sign?

+ What is Anuradha Paudwal's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Anuradha Paudwal

Com a análise do mapa astral de Anuradha Paudwal (leitura do mapa natal de Anuradha Paudwal), exploramos o layout do mapa astral de Anuradha Paudwal, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Anuradha Paudwal.

1. Astrology Planets in the Signs of Anuradha Paudwal

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Anuradha Paudwal

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Anuradha Paudwal

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More