Bella Poarch avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Bella Poarch

Bella Poarch là một ngôi sao TikTok người Mỹ và Philippines. Tính đến tháng 1 năm 2021, video phổ biến nhất trên nền tảng này là video hát nhép của Bella Poarch trên bài hát "Soph Aspin Send" của rapper người Anh Millie B. Trước khi Tik Tok Bella Poarch phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ từ năm 2017 đến năm 2020. Kể từ đó, cô ấy đã đối phó với PTSD.

Ngôi sao truyền thông xã hội nổi tiếng được biết đến nhiều nhất với tài khoản Bellapoarch TikTok, nơi cô đăng các video hát nhép hài hước, thường là về trò chơi. Các video của cô ấy đã giúp cô ấy kiếm được hơn 60 triệu người theo dõi trên ứng dụng.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Bella Poarch

Astrologia A carta de nascimento de Bella Poarch (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Bella Poarch. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Bella Poarch são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Bella Poarch.

Thông tin về Bella Poarch
Ngày sinh
*** ,1997
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Bella Poarch's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Bella Poarch?

+ What is Bella Poarch zodiac sign?

+ What is Bella Poarch moon sign?

+ What is Bella Poarch's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Bella Poarch

Com a análise do mapa astral de Bella Poarch (leitura do mapa natal de Bella Poarch), exploramos o layout do mapa astral de Bella Poarch, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Bella Poarch.

1. Astrology Planets in the Signs of Bella Poarch

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Bella Poarch

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Bella Poarch

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More