Billie Joe Armstrong avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Billie Joe Armstrong

Billie Joe Armstrong là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và nhà sản xuất thu âm người Mỹ. Anh được biết đến nhiều nhất với tư cách là ca sĩ chính, nhạc sĩ chính và tay guitar chính cho ban nhạc rock Green Day, do anh đồng sáng lập với Mike Dirnt vào năm 1985. Anh cũng là nghệ sĩ guitar và hát chính cho ban nhạc punk rock Pinhead Gunpowder, và đã đảm nhận vai trò chính. lồng tiếng cho các dự án phụ của Green Day Foxboro Hot Tubs, The Network, The Longshot và The Coverups. Armstrong bắt đầu quan tâm đến âm nhạc khi còn nhỏ và thu âm bài hát đầu tiên của mình ở tuổi 5. Anh gặp Dirnt khi anh còn học tiểu học, và cả hai ngay lập tức gắn bó với nhau thông qua sở thích âm nhạc chung, thành lập nhóm Sweet Children năm 14 tuổi. Sau đó, nhóm đổi tên thành Green Day. Armstrong cũng theo đuổi các dự án âm nhạc, bao gồm nhiều lần hợp tác với các nhạc sĩ khác.

Nghệ sĩ guitar và ca sĩ, người đồng sáng lập ban nhạc punk Green Day, với album phản chiến American Idiot, đã giành được một giải Grammy và sáu giải thưởng âm nhạc khác. Anh ấy tham gia Green Day bởi tay trống Tre Cool, tay bass Mike Dirnt và tay guitar Jason White.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Billie Joe Armstrong

Astrologia A carta de nascimento de Billie Joe Armstrong (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Billie Joe Armstrong. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Billie Joe Armstrong são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Billie Joe Armstrong.

Thông tin về Billie Joe Armstrong
Ngày sinh
*** ,1972
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Billie Joe Armstrong's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Billie Joe Armstrong?

+ What is Billie Joe Armstrong zodiac sign?

+ What is Billie Joe Armstrong moon sign?

+ What is Billie Joe Armstrong's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Billie Joe Armstrong

Com a análise do mapa astral de Billie Joe Armstrong (leitura do mapa natal de Billie Joe Armstrong), exploramos o layout do mapa astral de Billie Joe Armstrong, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Billie Joe Armstrong.

1. Astrology Planets in the Signs of Billie Joe Armstrong

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Billie Joe Armstrong

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Billie Joe Armstrong

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More