Bud Shank avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Bud Shank

Clifford Everett "Bud" Shank, Jr là một nghệ sĩ saxophone và nghệ sĩ thổi sáo người Mỹ. Ông trở nên nổi tiếng vào đầu những năm 1950 khi chơi dẫn alto và sáo trong Nhạc thay đổi mới Âm nhạc Hiện đại của Stan Kenton và trong thập kỷ làm việc trong nhiều tổ hợp nhạc jazz nhỏ khác nhau. Ông đã trải qua những năm 1960 với tư cách là một nhạc sĩ phòng thu đầu tiên ở Hollywood. Trong những năm 1970 và 1980, ông biểu diễn thường xuyên với L. A. Four. Cuối cùng Shank đã bỏ sáo để tập trung hoàn thành việc chơi nhạc jazz trên alto saxophone. Anh ấy cũng thu âm trên giọng nam cao và giọng nam trung. Ông cũng được biết đến với phần độc tấu sáo trúc trong bài hát "California Dreamin '" do The Mamas & the Papas thu âm vào năm 1965.

Flautist, người đã chơi độc tấu sáo alto trong "California Dreamin '" của The Mamas & The Papas. Anh ấy cũng là thành viên của Stan Kenton's Innovations in Modern Music Orchestra.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Bud Shank

Astrologia A carta de nascimento de Bud Shank (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Bud Shank. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Bud Shank são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Bud Shank.

Thông tin về Bud Shank
Ngày sinh
*** ,1926
Nơi sinh
Ngày mất
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Bud Shank's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Bud Shank?

+ What is Bud Shank zodiac sign?

+ What is Bud Shank moon sign?

+ What is Bud Shank's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Bud Shank

Com a análise do mapa astral de Bud Shank (leitura do mapa natal de Bud Shank), exploramos o layout do mapa astral de Bud Shank, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Bud Shank.

1. Astrology Planets in the Signs of Bud Shank

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Bud Shank

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Bud Shank

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More