César Millán avatar

Biểu đồ chiêm tinh của César Millán

César Felipe Millán Favela là một huấn luyện viên người Mỹ gốc Mexico với hơn 25 năm kinh nghiệm về chó. Anh được biết đến rộng rãi với loạt phim truyền hình Dog Whisperer từng được đề cử giải Emmy với Cesar Millan, được sản xuất từ ​​năm 2004 đến năm 2012 và được phát sóng tại hơn 80 quốc gia trên thế giới. Millan là tác giả sách bán chạy nhất của New York Times và sở hữu dòng sản phẩm dành cho chó và DVD giáo dục của riêng mình. Trước loạt phim The Dog Whisperer, Millan tập trung vào việc cứu chữa những con chó hung dữ nghiêm trọng và thành lập một khu phức hợp cai nghiện ma túy, Trung tâm Tâm lý Chó, ở Nam Los Angeles. Năm 2009, Trung tâm Tâm lý học Chó chuyển đến Santa Clarita, California. Millan cũng mở một phòng khám ở Bờ Đông tại Country Inn Pet Resort ở Davie, Florida, gần Fort Lauderdale. Ba cuốn sách đầu tiên của Millan, bao gồm Cesar's Way, cả hai đều trở thành sách bán chạy nhất của New York Times, đã bán được tổng cộng hai triệu bản ở Hoa Kỳ và có mặt ở 14 quốc gia khác.

Người huấn luyện chó sinh ra ở Mexico, người đã nổi tiếng trên loạt phim truyền hình thực tế Dog Whisperer with Cesar Millan.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của César Millán

Astrologia A carta de nascimento de César Millán (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de César Millán. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de César Millán são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de César Millán.

Thông tin về César Millán
Ngày sinh
*** ,1969
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

César Millán's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of César Millán?

+ What is César Millán zodiac sign?

+ What is César Millán moon sign?

+ What is César Millán's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của César Millán

Com a análise do mapa astral de César Millán (leitura do mapa natal de César Millán), exploramos o layout do mapa astral de César Millán, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de César Millán.

1. Astrology Planets in the Signs of César Millán

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of César Millán

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of César Millán

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More