Dakota Fanning avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Dakota Fanning

Hannah Dakota Fanning là một nữ diễn viên người Mỹ. Cô trở nên nổi tiếng khi mới 7 tuổi với vai Lucy Dawson trong bộ phim truyền hình I Am Sam, cô đã nhận được đề cử giải Screen Actors Guild Award khi mới 8 tuổi, khiến cô trở thành ứng cử viên trẻ nhất trong lịch sử phim truyền hình SAG. Fanning đã đóng vai chính trong các phim Uptown Girls, The Cat in the Hat, Man on Fire, War of the Worlds, Dreamer và Charlotte's Web. Fanning theo sau với những vai diễn trưởng thành hơn, đóng vai Lewellen trong Hounddog, Lily trong The Secret Life of Bees, nhân vật cùng tên của Coraline, Cherie Currie trong The Runaways và Jane trong The Twilight Saga. Trong suốt những năm 2010, cô tiếp tục xuất hiện trong các tác phẩm độc lập như phim truyền hình Now Is Good and Night Moves, loạt phim hài Very Good Girls và phim tiểu sử Effie Grey. Năm 2018, cô xuất hiện trong bộ phim hài Ocean's 8 và đóng vai chính trong bộ phim truyền hình The Alienist.

Khi còn là một diễn viên nhí, cô đã xuất hiện trong các bộ phim như Man on Fire, War of the WorldsCharlotte's Web. Cô đã có vai diễn đột phá trong I Am Sam khi mới 7 tuổi và vào năm 2002, cô trở thành người trẻ nhất trong lịch sử được đề cử cho Giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Dakota Fanning

Astrologia A carta de nascimento de Dakota Fanning (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Dakota Fanning. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Dakota Fanning são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Dakota Fanning.

Thông tin về Dakota Fanning
Ngày sinh
*** ,1994
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Dakota Fanning's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Dakota Fanning?

+ What is Dakota Fanning zodiac sign?

+ What is Dakota Fanning moon sign?

+ What is Dakota Fanning's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Dakota Fanning

Com a análise do mapa astral de Dakota Fanning (leitura do mapa natal de Dakota Fanning), exploramos o layout do mapa astral de Dakota Fanning, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Dakota Fanning.

1. Astrology Planets in the Signs of Dakota Fanning

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Dakota Fanning

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Dakota Fanning

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More