Datta Gaekwad avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Datta Gaekwad

Dattajirao phát âm là Krishnarao Gannad là một cựu vận động viên cricket Ấn Độ. Ông đã xuất hiện trong 11 trận đấu thử nghiệm, lưu diễn ở Anh vào năm 1952 và 1959 và Tây Ấn vào năm 1952-53. Ông đã dẫn dắt đội Ấn Độ trong chuyến du đấu năm 1959. Là một tay trống, Gannad "sở hữu hàng thủ vững chắc và những pha dứt điểm thú vị, đặc biệt là những cú đánh phủ đầu." Anh ấy cũng là một vận động viên ném bóng chân không cổ điển. Tính đến năm 2018, anh ấy là vận động viên cricket thử nghiệm lâu đời nhất ở Ấn Độ.

Đội trưởng của đội Ấn Độ vào năm 1959, sau đó anh ấy đã dẫn dắt Baroda đến danh hiệu Ranji đầu tiên của họ trong chín năm vào năm 1956.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Datta Gaekwad

Astrologia A carta de nascimento de Datta Gaekwad (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Datta Gaekwad. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Datta Gaekwad são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Datta Gaekwad.

Thông tin về Datta Gaekwad
Ngày sinh
*** ,1928
Nơi sinh
Ngày mất
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Datta Gaekwad's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Datta Gaekwad?

+ What is Datta Gaekwad zodiac sign?

+ What is Datta Gaekwad moon sign?

+ What is Datta Gaekwad's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Datta Gaekwad

Com a análise do mapa astral de Datta Gaekwad (leitura do mapa natal de Datta Gaekwad), exploramos o layout do mapa astral de Datta Gaekwad, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Datta Gaekwad.

1. Astrology Planets in the Signs of Datta Gaekwad

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Datta Gaekwad

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Datta Gaekwad

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More