Derek Keenan avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Derek Keenan

Derek Keenan là một cựu cầu thủ bóng chuyền, hiện là huấn luyện viên trưởng và tổng giám đốc của Saskatchewan Rush của National Lacrosse League. Keenan đã ba lần giành được giải thưởng NLL GM của năm và giải thưởng Huấn luyện viên của năm của Les Bartley; Anh ấy đã giành được cả hai giải thưởng vào năm 2006, 2010 và 2014, mặc dù anh ấy chia sẻ Giải thưởng Bartley 2010 với Chris Hall. Sau một sự nghiệp nghiệp dư dài và xuất hiện cùng Đội tuyển Quốc gia Canada tại một số giải vô địch thế giới, Keenan bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp vào năm 1992 với Buffalo Bandits, nơi anh giành được giải thưởng Tân binh của năm. 1992. The Bandits đã giành được Cúp vô địch trong hai mùa giải của Keenan với đội. Sau 5 năm gián đoạn, anh đã chơi 6 trận với Toronto Rock vào năm 1999, trước khi trở thành trợ lý huấn luyện viên dưới thời Les Bartleys.

Huấn luyện viên, tổng giám đốc và cựu cầu thủ của Lacrosse đã nhiều lần giành được giải thưởng NLL GM của năm và giải thưởng Les Bartley cho Huấn luyện viên của năm, nhận được cả hai danh hiệu đó vào các năm 2006, 2010 và 2014. Anh ấy đã được giới thiệu vào đội Lacrosse của Canada Hall of Fame năm 2012.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Derek Keenan

Astrologia A carta de nascimento de Derek Keenan (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Derek Keenan. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Derek Keenan são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Derek Keenan.

Thông tin về Derek Keenan
Ngày sinh
*** ,1961
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Derek Keenan's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Derek Keenan?

+ What is Derek Keenan zodiac sign?

+ What is Derek Keenan moon sign?

+ What is Derek Keenan's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Derek Keenan

Com a análise do mapa astral de Derek Keenan (leitura do mapa natal de Derek Keenan), exploramos o layout do mapa astral de Derek Keenan, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Derek Keenan.

1. Astrology Planets in the Signs of Derek Keenan

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Derek Keenan

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Derek Keenan

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More