Eve Muirhead avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Eve Muirhead

Eve Muirhead là một thợ uốn tóc người Scotland sống ở Stirling. Cô đã giành được huy chương đồng tại Thế vận hội mùa đông 2014 ở Sochi với tư cách là thành viên của Đội GB và là nhà vô địch thế giới năm 2013. Khi bỏ qua đội tuyển Scotland, Muirhead đã giành chức vô địch châu Âu năm 2011 ở Moscow, chức vô địch thế giới năm 2013 ở Riga và chức vô địch châu Âu năm 2017 tại St. Gallen. Cô ấy cũng là nhà vô địch trẻ em thế giới bốn lần. Là vận động viên ba lần, cô đã đại diện cho Vương quốc Anh tại Thế vận hội mùa đông ở Vancouver 2010, Sochi 2014 và Pyeongchang 2018. Tại Sochi, cô trở thành người trẻ nhất từng bỏ qua dù nam hay nữ giành huy chương Olympic. Cô rời khỏi Câu lạc bộ uốn tóc Dunkeld có trụ sở tại Pitlochry.

Curler đã giành được huy chương đồng tại Thế vận hội mùa đông 2014 ở Sochi.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Eve Muirhead

Astrologia A carta de nascimento de Eve Muirhead (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Eve Muirhead. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Eve Muirhead são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Eve Muirhead.

Thông tin về Eve Muirhead
Ngày sinh
*** ,1990
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Eve Muirhead's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Eve Muirhead?

+ What is Eve Muirhead zodiac sign?

+ What is Eve Muirhead moon sign?

+ What is Eve Muirhead's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Eve Muirhead

Com a análise do mapa astral de Eve Muirhead (leitura do mapa natal de Eve Muirhead), exploramos o layout do mapa astral de Eve Muirhead, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Eve Muirhead.

1. Astrology Planets in the Signs of Eve Muirhead

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Eve Muirhead

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Eve Muirhead

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More