Gabby Douglas avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Gabby Douglas

Gabrielle Christina Victoria Douglas là một cựu vận động viên thể dục dụng cụ người Mỹ. Cô là nhà vô địch Olympic toàn năng năm 2015 và là người giành được huy chương bạc thế giới năm 2015. Cô là thành viên của đội giành huy chương vàng tại Thế vận hội mùa hè 2012 và 2016, lần lượt được giới truyền thông đặt tên là "Five Fierce" và "Final Five". Cô cũng là thành viên của đội tuyển Hoa Kỳ đã giành được huy chương vàng tại Giải vô địch thế giới năm 2011 và 2015. Douglas là người Mỹ gốc Phi đầu tiên trở thành nhà vô địch Olympic toàn năng và là vận động viên thể dục dụng cụ đầu tiên của Mỹ giành được huy chương vàng toàn năng cá nhân và đồng đội tại cùng một kỳ Thế vận hội. Cô cũng là nhà vô địch giải bóng đá toàn Mỹ AT&T All-in-One Cup 2016. Là một người của công chúng, những thành công trong thể dục dụng cụ của Douglas đã dẫn đến việc chuyển thể câu chuyện của cô trong bộ phim tiểu sử Lifetime. 2014, The Gabby Douglas Story, cũng như mua lại loạt phim truyền hình thực tế của riêng cô, Douglas Family Gold.

Vận động viên thể dục dụng cụ này đã trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên giành được huy chương vàng Olympic toàn năng thể dục dụng cụ tại Thế vận hội 2012. Cô cũng đã giành chiến thắng trong các cuộc thi đồng đội tại Thế vận hội 2012 và 2016.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Gabby Douglas

Astrologia A carta de nascimento de Gabby Douglas (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Gabby Douglas. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Gabby Douglas são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Gabby Douglas.

Thông tin về Gabby Douglas
Ngày sinh
*** ,1995
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Gabby Douglas's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Gabby Douglas?

+ What is Gabby Douglas zodiac sign?

+ What is Gabby Douglas moon sign?

+ What is Gabby Douglas's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Gabby Douglas

Com a análise do mapa astral de Gabby Douglas (leitura do mapa natal de Gabby Douglas), exploramos o layout do mapa astral de Gabby Douglas, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Gabby Douglas.

1. Astrology Planets in the Signs of Gabby Douglas

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Gabby Douglas

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Gabby Douglas

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More