Garth Brooks avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Garth Brooks

Troyal Garth Brooks là một ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ. Việc kết hợp các yếu tố rock và pop vào thể loại nhạc đồng quê đã làm cho nó trở nên nổi tiếng, đặc biệt là ở Hoa Kỳ với thành công trong nước và các bảng xếp hạng album, đĩa và phiên nhiều bạch kim. Các buổi biểu diễn trực tiếp phá kỷ lục, tất cả đều đã vượt qua nền nhạc pop chính thống. Năm 2020, Brooks hiện là nghệ sĩ duy nhất trong lịch sử âm nhạc đã phát hành chín album đạt vị trí kim cương tại Hoa Kỳ; Những album này là Garth Brooks, No Fences, Ropin 'the Wind, The Chase, In Pieces, The Hits, Sevens, Double Live và The Ultimate Hits. Kể từ năm 1989, Brooks đã phát hành tổng cộng 23 đĩa hát, bao gồm 13 album phòng thu, hai album trực tiếp, ba album tổng hợp, ba Giáng sinh và bốn bộ hộp, cũng như 77 đĩa đơn.

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ nhạc đồng quê đã được RIAA vinh danh là Nghệ sĩ Solo bán chạy nhất Thế kỷ tại Hoa Kỳ vào năm 2007.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Garth Brooks

Astrologia A carta de nascimento de Garth Brooks (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Garth Brooks. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Garth Brooks são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Garth Brooks.

Thông tin về Garth Brooks
Ngày sinh
*** ,1962
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Garth Brooks's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Garth Brooks?

+ What is Garth Brooks zodiac sign?

+ What is Garth Brooks moon sign?

+ What is Garth Brooks's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Garth Brooks

Com a análise do mapa astral de Garth Brooks (leitura do mapa natal de Garth Brooks), exploramos o layout do mapa astral de Garth Brooks, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Garth Brooks.

1. Astrology Planets in the Signs of Garth Brooks

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Garth Brooks

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Garth Brooks

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More