George RR Martin avatar

Biểu đồ chiêm tinh của George RR Martin

George Raymond Richard Martin, còn được gọi là GRRM, là một tiểu thuyết gia và nhà văn viết truyện ngắn, nhà biên kịch và nhà sản xuất truyền hình người Mỹ. Ông là tác giả của loạt tiểu thuyết giả tưởng sử thi A Song of Ice and Fire, được chuyển thể thành loạt phim Game of Thrones của HBO từng đoạt giải Emmy. Năm 2005, Lev Grossman của Time gọi Martin là “Tolkien của nước Mỹ” và năm 2011, anh được đưa vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới hàng năm của Time.

Tác giả của bộ truyện giả tưởng A Song of Ice and Fire rất thành công. Anh ấy cũng là một nhà văn và nhà sản xuất trên chương trình HBO dựa trên các cuốn sách của anh ấy, Game of Thrones, và anh ấy đã giành được hai đề cử giải Primetime Emmy cho tác phẩm của mình. sản xuất loạt phim Người đẹp và quái vật thập niên 80.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của George RR Martin

Astrologia A carta de nascimento de George RR Martin (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de George RR Martin. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de George RR Martin são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de George RR Martin.

Thông tin về George RR Martin
Ngày sinh
*** ,1948
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

George RR Martin's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of George RR Martin?

+ What is George RR Martin zodiac sign?

+ What is George RR Martin moon sign?

+ What is George RR Martin's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của George RR Martin

Com a análise do mapa astral de George RR Martin (leitura do mapa natal de George RR Martin), exploramos o layout do mapa astral de George RR Martin, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de George RR Martin.

1. Astrology Planets in the Signs of George RR Martin

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of George RR Martin

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of George RR Martin

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More