Gypsy Rose Blanchard avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Gypsy Rose Blanchard

Vào ngày 14 tháng 6 năm 2015, Đại diện của Cảnh sát trưởng Quận Greene, Missouri, Hoa Kỳ, đã tìm thấy thi thể của Clauddine "Dee Dee" Blanchard nằm úp mặt trong phòng ngủ của cô ngay bên ngoài Springfield, nằm trên giường trên vũng máu do bị đâm. . chạm đến. gây ra trước đó vài ngày. Không có bất kỳ dấu hiệu nào về con gái của ông, Gypsy Rose, người mà Blanchard nói rằng mắc các bệnh mãn tính như bệnh bạch cầu, hen suyễn và chứng loạn dưỡng cơ, đồng thời có "khả năng trí tuệ của một đứa trẻ 7 tuổi do tổn thương não" mà cô bé đã phải chịu đựng. Kết quả là cô ấy bị sinh non. Sau khi đọc các bài đăng gây rối trước đó trên Facebook vào buổi tối hôm đó, những người hàng xóm liên quan đã thông báo cho cảnh sát, báo cáo rằng Dee Dee có thể là nạn nhân của một tội ác, và Gypsy Rose, người ngồi trên xe lăn và thuốc vẫn ở trong nhà, có thể đã phải di dời. Ngày hôm sau, cảnh sát lần ra Gypsy Rose ở Wisconsin, nơi cô đang ở cùng với bạn trai của mình, Nicholas Godejohn, người mà cô gặp trên mạng.

Trở thành tâm điểm của nhiều bộ phim tài liệu và chương trình tái hiện trong bối cảnh đồn đoán cô đã giết mẹ mình, Dee Dee Blanchard. Vào tháng 3 năm 2019, câu chuyện của cô là chủ đề của phần đầu tiên của loạt phim tuyển tập tội phạm có thật của Hulu, The Act. Vụ án này cũng là chủ đề của bộ phim Mommy Dead and Dearest của HBO.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Gypsy Rose Blanchard

Astrologia A carta de nascimento de Gypsy Rose Blanchard (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Gypsy Rose Blanchard. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Gypsy Rose Blanchard são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Gypsy Rose Blanchard.

Thông tin về Gypsy Rose Blanchard
Ngày sinh
*** ,1991
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Gypsy Rose Blanchard's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Gypsy Rose Blanchard?

+ What is Gypsy Rose Blanchard zodiac sign?

+ What is Gypsy Rose Blanchard moon sign?

+ What is Gypsy Rose Blanchard's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Gypsy Rose Blanchard

Com a análise do mapa astral de Gypsy Rose Blanchard (leitura do mapa natal de Gypsy Rose Blanchard), exploramos o layout do mapa astral de Gypsy Rose Blanchard, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Gypsy Rose Blanchard.

1. Astrology Planets in the Signs of Gypsy Rose Blanchard

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Gypsy Rose Blanchard

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Gypsy Rose Blanchard

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More