Harry Styles avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Harry Styles

Harry Edward Styles là một ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Anh. Sự nghiệp âm nhạc của anh bắt đầu vào năm 2010 với tư cách là một thí sinh solo trong chuỗi cuộc thi âm nhạc The X Factor của Anh. Sau khi bị loại sớm, anh ấy đã được giới thiệu trở lại gia nhập nhóm nhạc nam One Direction, nhóm đã trở thành một trong những nhóm nam bán chạy nhất mọi thời đại. Styles đã phát hành album solo đầu tiên cùng tên của mình thông qua Columbia Records vào năm 2017. Nó ra mắt ở vị trí số một ở Anh và Mỹ, và tiếp tục trở thành một trong mười album bán chạy nhất thế giới trong năm. Đĩa đơn đầu tay của cô, "Sign of the Times" đã đứng đầu Bảng xếp hạng đĩa đơn của Vương quốc Anh. Anh xuất hiện lần đầu trong bộ phim chiến tranh năm 2017 Dunkirk của đạo diễn Christopher Nolan. Album thứ hai Fine Line của Styles đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ với doanh thu tuần đầu tiên lớn nhất của một nghệ sĩ nam. Anh ấy đã đi vào lịch sử và được liệt kê trong danh sách "500 người vĩ đại nhất" mọi thời đại của Album Rolling Stone vào năm 2020. Đĩa đơn thứ tư của anh ấy, "Waterbage Sugar", đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ

Ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Anh nổi tiếng với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam One Direction. Sau đó, anh ấy bắt đầu sự nghiệp solo và phát hành đĩa đơn đầu tiên của mình, "Sign of the Times" vào tháng 4 năm 2017. Cùng năm đó, anh ấy đã tham gia diễn xuất trong bộ phim Christopher Nolan Dunkirk. Anh ấy đã phát hành các album solo Harry Styles và Fine Line.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Harry Styles

Astrologia A carta de nascimento de Harry Styles (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Harry Styles. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Harry Styles são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Harry Styles.

Thông tin về Harry Styles
Ngày sinh
*** ,1994
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Harry Styles's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Harry Styles?

+ What is Harry Styles zodiac sign?

+ What is Harry Styles moon sign?

+ What is Harry Styles's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Harry Styles

Com a análise do mapa astral de Harry Styles (leitura do mapa natal de Harry Styles), exploramos o layout do mapa astral de Harry Styles, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Harry Styles.

1. Astrology Planets in the Signs of Harry Styles

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Harry Styles

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Harry Styles

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More