Jimmy Carter avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Jimmy Carter

James Earl Carter Jr là một chính trị gia, doanh nhân và nhà từ thiện người Mỹ, từng là Tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ từ năm 1977 đến năm 1981. Là một thành viên của Đảng Dân chủ, trước đây ông từng là thượng nghị sĩ. Viên chức của Bang Georgia từ năm 1963 đến năm 1967 và là Thống đốc thứ 76 của Georgia từ năm 1971 đến năm 1975. Kể từ khi rời chức vụ tổng thống, Carter vẫn tham gia vào các nỗ lực chính trị và xã hội với tư cách là một công dân tư nhân. Năm 2002, ông nhận giải Nobel Hòa bình cho công việc của mình với tư cách là người đồng sáng lập Trung tâm Carter. Lớn lên ở Plains, Georgia, Carter tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ năm 1946 với bằng Cử nhân Khoa học và gia nhập Hải quân Hoa Kỳ, nơi ông phục vụ trên các tàu ngầm. Sau cái chết của cha mình vào năm 1953, Carter từ bỏ sự nghiệp hải quân và trở về nhà ở Georgia để tiếp quản công việc trồng đậu phộng của gia đình. Carter được thừa kế tương đối ít do cha anh đã tha nợ và chia tài sản cho các con.

Tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ, người trở thành tổng thống đầu tiên nhận giải Nobel Hòa bình sau khi rời nhiệm sở.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Jimmy Carter

Astrologia A carta de nascimento de Jimmy Carter (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Jimmy Carter. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Jimmy Carter são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Jimmy Carter.

Thông tin về Jimmy Carter
Ngày sinh
*** ,1924
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Jimmy Carter's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Jimmy Carter?

+ What is Jimmy Carter zodiac sign?

+ What is Jimmy Carter moon sign?

+ What is Jimmy Carter's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Jimmy Carter

Com a análise do mapa astral de Jimmy Carter (leitura do mapa natal de Jimmy Carter), exploramos o layout do mapa astral de Jimmy Carter, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Jimmy Carter.

1. Astrology Planets in the Signs of Jimmy Carter

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Jimmy Carter

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Jimmy Carter

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More