Koffee avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Koffee

Mikayla Simpson, còn được gọi là Koffee, là một ca sĩ, nhạc sĩ, rapper, deejay và guitar người Jamaica đến từ Thị trấn Tây Ban Nha, Jamaica. Cô phát hành đĩa đơn đầu tiên "Burning" vào năm 2017, và năm 2019 ký hợp đồng với Columbia Records. EP Rapture năm 2019 của cô đã giành được giải Grammy cho Album Reggae hay nhất tại Lễ trao giải Grammy hàng năm lần thứ 62, khiến Koffee trở thành người phụ nữ trẻ nhất và duy nhất được vinh danh ở hạng mục Good Reggae Album.

Ca sĩ kiêm rapper bắt đầu nhận được sự chú ý lớn khi ca khúc "Legend" năm 2017 của cô trở thành một hit lan truyền trên Instagram. Cô ký hợp đồng với Columbia Records U.K vào năm sau và phát hành EP đầu tay, Rapture (2018) .

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Koffee

Astrologia A carta de nascimento de Koffee (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Koffee. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Koffee são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Koffee.

Thông tin về Koffee
Ngày sinh
*** ,2000
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Koffee's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Koffee?

+ What is Koffee zodiac sign?

+ What is Koffee moon sign?

+ What is Koffee's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Koffee

Com a análise do mapa astral de Koffee (leitura do mapa natal de Koffee), exploramos o layout do mapa astral de Koffee, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Koffee.

1. Astrology Planets in the Signs of Koffee

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Koffee

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Koffee

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More