Kyra Sundance avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Kyra Sundance

Kyra Sundance là một người huấn luyện chó, biểu diễn và tác giả. Sundance và Weimaraners của nó biểu diễn nhào lộn trực tiếp và đã xuất hiện trên các chương trình truyền hình và thể thao giữa giờ chuyên nghiệp như The Tonight Show, Ellen, ET, Worldwide Fido Awards, Animal Planet's Pet Star, Showdog Moms & Dads và Disney's Underdog Theatrical Show tại El Capitan Nhà hát ở Hollywood. Sundance và những con chó của mình đã thực hiện mệnh lệnh ở Marrakech cho Vua Maroc. Trước khi sự nghiệp biểu diễn của mình, Sundance đã hoạt động trong các môn thể thao chó cạnh tranh, giành được các danh hiệu về sự vâng lời, nhanh nhẹn và săn bắn. Cô cũng huấn luyện các diễn viên chó trên phim trường như "Beverly Hills Chihuahua 2" và "My Dog Ate What". Cuốn sách đầu tiên của Sundance, "101 trò lừa chó", đã được dịch ra 15 thứ tiếng. Cô sống với chồng tại một trang trại ở sa mạc Mojave ở California. Sundance là người sáng lập của Do More With Your Dog !, nhà tổ chức và cơ quan xử phạt chính thức cho môn thể thao Dog Tricks.

Người huấn luyện chó, người biểu diễn nhào lộn và tác giả có các tác phẩm đã xuất bản bao gồm The Dog Rules và 51 Puppy Tricks. Là chủ sở hữu của nhiều Weimaraners, cô được biết đến với các buổi biểu diễn truyền hình và trực tiếp với những chú chó yêu quý của mình.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Kyra Sundance

Astrologia A carta de nascimento de Kyra Sundance (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Kyra Sundance. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Kyra Sundance são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Kyra Sundance.

Thông tin về Kyra Sundance
Ngày sinh
*** ,1970
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Kyra Sundance's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Kyra Sundance?

+ What is Kyra Sundance zodiac sign?

+ What is Kyra Sundance moon sign?

+ What is Kyra Sundance's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Kyra Sundance

Com a análise do mapa astral de Kyra Sundance (leitura do mapa natal de Kyra Sundance), exploramos o layout do mapa astral de Kyra Sundance, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Kyra Sundance.

1. Astrology Planets in the Signs of Kyra Sundance

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Kyra Sundance

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Kyra Sundance

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More