Lil Xan avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Lil Xan

Nicholas Diego Leanos, được biết đến với cái tên Lil Xan hoặc đơn giản là Diego, là một rapper, ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ gốc Mexico đến từ Redlands, California. Anh được biết đến với ca khúc bạch kim được RIAA chứng nhận "Betrayed", đạt vị trí thứ 64 trên Billboard Hot 100. Vào ngày 6 tháng 4 năm 2018, Leanos phát hành album phòng thu đầu tay, Total Xanarchy. Nghệ danh của nó có nguồn gốc từ Xanax, tên thương mại của thuốc kê đơn alprazolam.

Rapper, người đã xây dựng cơ sở người hâm mộ như một nghệ sĩ không tên tuổi bằng cách sử dụng các nền tảng như SoundCloud và YouTube. Anh ấy bùng nổ sau khi phát hành bản hit "Betrayed" vào tháng 8 năm 2017. Anh ấy còn được biết đến với các đĩa đơn "Slingshot", "Been Bout It" và "Who Are You."

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Lil Xan

Astrologia A carta de nascimento de Lil Xan (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Lil Xan. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Lil Xan são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Lil Xan.

Thông tin về Lil Xan
Ngày sinh
*** ,1996
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Lil Xan's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Lil Xan?

+ What is Lil Xan zodiac sign?

+ What is Lil Xan moon sign?

+ What is Lil Xan's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Lil Xan

Com a análise do mapa astral de Lil Xan (leitura do mapa natal de Lil Xan), exploramos o layout do mapa astral de Lil Xan, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Lil Xan.

1. Astrology Planets in the Signs of Lil Xan

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Lil Xan

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Lil Xan

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More