Mohammed VI of Morocco avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Mohammed VI of Morocco

Vua

Mohammed VI là vua của Maroc. Ông thuộc triều đại Alawite và lên ngôi vào ngày 23 tháng 7 năm 1999 sau cái chết của cha ông, Vua Hassan II. Ban đầu, nhà vua đưa ra những cải cách nhằm trao nhiều quyền lực hơn cho phụ nữ. Các bức điện ngoại giao bị rò rỉ từ WikiLeaks cáo buộc tham nhũng sâu sắc trong triều đình của Vua Mohammed VI, liên quan đến nhà vua và các cố vấn thân cận nhất của ông. Tình trạng hỗn loạn lan rộng vào năm 2011, một nhân tố Maroc của Mùa xuân Ả Rập, phản đối tham nhũng và làm dấy lên nhu cầu cải cách chính trị. Để đáp lại, Vua Mohammed VI đã ban hành một chương trình cải cách và đưa ra một hiến pháp mới. Những cải cách này đã được thông qua bằng trưng cầu dân ý vào ngày 1 tháng 7 năm 2011. Giá trị tài sản ròng của Nhà vua được ước tính là từ 2,1 tỷ đô la Mỹ đến hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Mỹ, và theo tạp chí kinh doanh Mỹ Forbes, ông là quốc vương giàu nhất châu Phi vào năm 2014 và là vua giàu thứ 5 trên thế giới.

Nhân vật chính trị được biết đến là Vua của Maroc. Ông được biết đến với vai trò là thành viên của triều đại Hoàng gia Alaouite và lên ngôi vào tháng 7 năm 1999. Ông được ghi nhận nhiều nhất vì công lao của mình trong việc cải cách và tự do hóa xã hội. Ông lấy bằng cử nhân luật tại Đại học Mohammed V tại Agdal năm 1985. Sau đó ông lấy bằng Tiến sĩ luật vào tháng 10 năm 1993.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Mohammed VI of Morocco

Astrologia A carta de nascimento de Mohammed VI of Morocco (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Mohammed VI of Morocco. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Mohammed VI of Morocco são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Mohammed VI of Morocco.

Thông tin về Mohammed VI of Morocco
Ngày sinh
*** ,1963
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Mohammed VI of Morocco's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Mohammed VI of Morocco?

+ What is Mohammed VI of Morocco zodiac sign?

+ What is Mohammed VI of Morocco moon sign?

+ What is Mohammed VI of Morocco's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Mohammed VI of Morocco

Com a análise do mapa astral de Mohammed VI of Morocco (leitura do mapa natal de Mohammed VI of Morocco), exploramos o layout do mapa astral de Mohammed VI of Morocco, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Mohammed VI of Morocco.

1. Astrology Planets in the Signs of Mohammed VI of Morocco

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Mohammed VI of Morocco

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Mohammed VI of Morocco

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More