Myles Jones avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Myles Jones

Myles Jones, là một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp người Mỹ với Câu lạc bộ Redwoods Lacrosse của Premier Lacrosse và New York Riptide của Liên đoàn Lacrosse Quốc gia. Anh theo học trường trung học Walt Whitman ở ga Huntington, New York, hoàn thành một năm cao học tại trường Salisbury ở Salisbury, Connecticut, và chơi bóng bầu dục đại học tại Đại học Duke.

Khi còn chơi cho Duke Blue Devils, anh ấy đã 3 lần vô địch giải Toàn Mỹ và 2 lần đoạt giải Donald MacLaughlin với tư cách là tiền vệ xuất sắc nhất đất nước. Anh ấy đã kết thúc thời gian của mình ở đó với tư cách là người dẫn đầu một mùa giải và sự nghiệp của trường cho các tiền vệ khi anh ấy tốt nghiệp vào năm 2016.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Myles Jones

Astrologia A carta de nascimento de Myles Jones (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Myles Jones. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Myles Jones são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Myles Jones.

Thông tin về Myles Jones
Ngày sinh
*** ,1993
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Myles Jones's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Myles Jones?

+ What is Myles Jones zodiac sign?

+ What is Myles Jones moon sign?

+ What is Myles Jones's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Myles Jones

Com a análise do mapa astral de Myles Jones (leitura do mapa natal de Myles Jones), exploramos o layout do mapa astral de Myles Jones, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Myles Jones.

1. Astrology Planets in the Signs of Myles Jones

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Myles Jones

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Myles Jones

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More