Nancy Pelosi avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Nancy Pelosi

Nancy Patricia Pelosi là một chính trị gia người Mỹ, từng là Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ từ năm 2019 và trước đó từ năm 2007 đến năm 2011. Bà là Đại diện Hoa Kỳ tại California từ năm 1987. Là thành viên của Đảng Dân chủ, Pelosi là phụ nữ duy nhất trong lịch sử Hoa Kỳ để trở thành một diễn giả. Bà đứng thứ hai trong danh sách kế nhiệm Tổng thống, sau Phó Tổng thống Kamala Harris. Cô là trưởng phái đoàn quốc hội California. Pelosi lần đầu tiên được bầu vào Quốc hội vào năm 1987, sau khi cha cô, Thomas D'Alesandro Jr., người là Đại diện Hoa Kỳ cho Maryland và thị trưởng của Baltimore, tham gia chính trường. Bà đứng đầu phái đoàn quốc hội California, bước vào nhiệm kỳ thứ 18 vào năm 2021. Pelosi đại diện cho khu vực quốc hội thứ 12 của California, bao gồm 4/5 thành phố và quận San Francisco.

Chủ tịch thứ 60 của Hạ viện Hoa Kỳ, người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ đó. Cô trở thành Trưởng nhóm thiểu số tại gia vào năm 2011.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Nancy Pelosi

Astrologia A carta de nascimento de Nancy Pelosi (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Nancy Pelosi. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Nancy Pelosi são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Nancy Pelosi.

Thông tin về Nancy Pelosi
Ngày sinh
*** ,1940
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Nancy Pelosi's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Nancy Pelosi?

+ What is Nancy Pelosi zodiac sign?

+ What is Nancy Pelosi moon sign?

+ What is Nancy Pelosi's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Nancy Pelosi

Com a análise do mapa astral de Nancy Pelosi (leitura do mapa natal de Nancy Pelosi), exploramos o layout do mapa astral de Nancy Pelosi, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Nancy Pelosi.

1. Astrology Planets in the Signs of Nancy Pelosi

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Nancy Pelosi

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Nancy Pelosi

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More