Rafer Johnson avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Rafer Johnson

Rafer Lewis Johnson là một diễn viên điện ảnh người Mỹ và đang sa sút. Ông là người giành huy chương vàng Olympic 1960 ở môn ba môn phối hợp, giành huy chương bạc năm 1956. Trước đó, ông đã giành huy chương vàng tại Đại hội thể thao liên Mỹ năm 1955. Ông đã cầm cờ cho đội tuyển Hoa Kỳ tại Thế vận hội 1960 và thắp sáng chiếc vạc Olympic tại Thế vận hội năm 1984. Los Angeles. Năm 1968, Johnson, cầu thủ bóng đá Rosey Grier và nhà báo George Plimpton tiếp cận Sirhan Sirhan trong vài giây sau khi giết Robert F. Kennedy. Sau khi từ giã sự nghiệp điền kinh, Johnson chuyển sang nhà hát, phát thanh thể thao và dịch vụ công cộng, đồng thời là công cụ tạo ra Thế vận hội đặc biệt California. Sự nghiệp diễn xuất của anh bao gồm các lần xuất hiện trong Đại tội của Rachel Cade, Elvis Presley's Wild in the Country, Pirates of Tortuga, None but the Brave, hai bộ phim Tarzan với Mike Henry, The Last Grenade và Soul Soldier. , Roots: The Next Generations, James Bond to Kill và Think Big License.

Vận động viên điền kinh Olympic người Mỹ từng giành huy chương vàng ở Thế vận hội Rome 1960 và giải bạc ở Thế vận hội Melbourne 1956. Sau đó anh trở thành một diễn viên điện ảnh.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Rafer Johnson

Astrologia A carta de nascimento de Rafer Johnson (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Rafer Johnson. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Rafer Johnson são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Rafer Johnson.

Thông tin về Rafer Johnson
Ngày sinh
*** ,1934
Nơi sinh
Ngày mất
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Rafer Johnson's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Rafer Johnson?

+ What is Rafer Johnson zodiac sign?

+ What is Rafer Johnson moon sign?

+ What is Rafer Johnson's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Rafer Johnson

Com a análise do mapa astral de Rafer Johnson (leitura do mapa natal de Rafer Johnson), exploramos o layout do mapa astral de Rafer Johnson, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Rafer Johnson.

1. Astrology Planets in the Signs of Rafer Johnson

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Rafer Johnson

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Rafer Johnson

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More