Ricco Barrino avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Ricco Barrino

Kassim Vonricco Washington, được biết đến với cái tên Ricco Barrino, là một nghệ sĩ thu âm nhạc R&B người Mỹ đến từ High Point, North Carolina. Anh cũng là anh trai của người chiến thắng American Idol Fantasia Barrino và là cháu trai của Anh em nhà Barrino. Năm 2006, anh phát hành đĩa đơn đầu tiên "Bubble Gum". Năm 2009, Barrino ký hợp đồng thu âm với Grand Hustle Records của rapper người Mỹ TI's. Anh ấy đã được giới thiệu trong các bài hát của một số nghệ sĩ nổi tiếng, bao gồm "Porn Star" của Paper Trail, "5th Dimension" của BoB của The Adventures of Bobby Ray và "Gone" của Bone. Thugs-n-Harmony, trong album tái hợp Uni-5: Enemy of the World.

Tên thật là Kassim Barrino, anh là ca sĩ kiêm nhạc sĩ R&B với mixtape mang tên Twenty 12 Play và Musical Evolution. Anh ấy đã đưa ra các EP cũng có tên là Vibes và Ferrari Infidelity.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Ricco Barrino

Astrologia A carta de nascimento de Ricco Barrino (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Ricco Barrino. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Ricco Barrino são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Ricco Barrino.

Thông tin về Ricco Barrino
Ngày sinh
*** ,1980
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Ricco Barrino's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Ricco Barrino?

+ What is Ricco Barrino zodiac sign?

+ What is Ricco Barrino moon sign?

+ What is Ricco Barrino's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Ricco Barrino

Com a análise do mapa astral de Ricco Barrino (leitura do mapa natal de Ricco Barrino), exploramos o layout do mapa astral de Ricco Barrino, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Ricco Barrino.

1. Astrology Planets in the Signs of Ricco Barrino

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Ricco Barrino

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Ricco Barrino

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More