Romeo Miller avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Romeo Miller

Percy Romeo Miller Jr., còn được gọi là Romeo, là một rapper, diễn viên, doanh nhân và người mẫu người Mỹ. Miller nổi tiếng với tư cách là một rapper vào đầu những năm 2000 sau khi ký hợp đồng với No Limit Records, sau đó thuộc sở hữu của cha anh, Master P. Anh nhanh chóng phát hành đĩa đơn đầu tiên "My Baby" vào năm 2001. Cuối cùng Miller phát hành album đầu tay. Lil 'Romeo, đã lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ ở vị trí thứ sáu và được chứng nhận Vàng, bán được 500.000 bản. Năm 2002 Miller phát hành album thứ hai mang tên Game Time; nó đã lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200 của Hoa Kỳ ở vị trí thứ ba mươi ba. Năm 2004 Miller phát hành album thứ ba Romeoland; nó lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200 của Hoa Kỳ ở vị trí thứ bảy mươi. Năm 2006 Miller phát hành album kỹ thuật số của mình mang tên xổ số, đây là album đầu tiên của anh ấy được phát hành với tên của anh ấy được đổi thành Romeo. Năm 2006, Miller phát hành nhạc phim cho bộ phim Gift of God; đó là album đầu tay của Miller được ra mắt công chúng.

Tài năng đa năng đã thu âm album đầu tay cùng tên của mình với tên Lil Romeo khi anh ấy 11 tuổi. Anh ấy đã tham gia diễn xuất trong các bộ phim Xổ số và Jumping the Broom. Anh cũng đóng vai chính trong chương trình Nickelodeon Romeo! và sau đó tham gia vào dàn diễn viên của Famous in Love.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Romeo Miller

Astrologia A carta de nascimento de Romeo Miller (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Romeo Miller. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Romeo Miller são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Romeo Miller.

Thông tin về Romeo Miller
Ngày sinh
*** ,1989
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Romeo Miller's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Romeo Miller?

+ What is Romeo Miller zodiac sign?

+ What is Romeo Miller moon sign?

+ What is Romeo Miller's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Romeo Miller

Com a análise do mapa astral de Romeo Miller (leitura do mapa natal de Romeo Miller), exploramos o layout do mapa astral de Romeo Miller, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Romeo Miller.

1. Astrology Planets in the Signs of Romeo Miller

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Romeo Miller

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Romeo Miller

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More