Sam Hunt avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Sam Hunt

Sam Lowry Hunt là một ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ. Sinh ra ở Cedartown, Georgia, Hunt chơi bóng đá ở trường trung học và đại học và cố gắng theo đuổi sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp trước khi ký hợp đồng với MCA Nashville vào năm 2014. Trước khi có sự nghiệp solo thành công, Hunt được ghi nhận là người viết đĩa đơn cho Kenny Chesney, Keith Urban , Billy Currington và Reba McEntire. Album phòng thu đầu tiên của anh, Montevallo, đã phá vỡ một số kỷ lục với năm đĩa đơn được tạo ra từ kỷ lục đó, bao gồm ba bảng xếp hạng Hot Country Songs liên tiếp và bốn bảng xếp hạng số một. Đĩa đơn chủ đạo của album, "Leave the Night On", cũng đứng đầu bảng xếp hạng Các bài hát đồng quê và nhạc đồng quê, đưa Hunt trở thành nghệ sĩ nhạc đồng quê đầu tiên sau 22 năm kể từ Billy Ray. Cyrus lọt vào cùng một lúc ba bảng xếp hạng quốc gia hàng đầu. trong kỷ nguyên Nielsen SoundScan.

Cựu tiền vệ bóng đá đại học tại Middle Tennessee State UniversityUniversity of Alabama at Birmingham có EP X2C xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng album Quốc gia Hoa Kỳ.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Sam Hunt

Astrologia A carta de nascimento de Sam Hunt (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Sam Hunt. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Sam Hunt são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Sam Hunt.

Thông tin về Sam Hunt
Ngày sinh
*** ,1984
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Sam Hunt's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Sam Hunt?

+ What is Sam Hunt zodiac sign?

+ What is Sam Hunt moon sign?

+ What is Sam Hunt's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Sam Hunt

Com a análise do mapa astral de Sam Hunt (leitura do mapa natal de Sam Hunt), exploramos o layout do mapa astral de Sam Hunt, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Sam Hunt.

1. Astrology Planets in the Signs of Sam Hunt

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Sam Hunt

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Sam Hunt

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More