Thomas Paine avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Thomas Paine

Thomas Paine là nhà hoạt động chính trị, nhà triết học, nhà lý luận chính trị và nhà cách mạng người Mỹ gốc Anh. Ông là tác giả của Common Sense và The American Crisis, hai trong số những cuốn sách nhỏ có ảnh hưởng nhất vào đầu cuộc Cách mạng Hoa Kỳ, và đã giúp truyền cảm hứng cho những người Yêu nước vào năm 1776 để tuyên bố độc lập khỏi Vương quốc Anh. Những ý tưởng của ông phản ánh lý tưởng nhân quyền xuyên quốc gia của thời kỳ Khai sáng. Nhà sử học Saul K. Padover mô tả ông là "một nhà sản xuất áo nịt ngực thương mại, một nhà báo chuyên nghiệp và một người tạo ra xu hướng." Sinh ra ở Thetford thuộc quận Norfolk của Anh, Paine nhập cư đến các thuộc địa của Anh Mỹ vào năm 1774 với sự giúp đỡ của Benjamin Franklin, đúng lúc tham gia Cách mạng Mỹ. Hầu hết mọi người nổi dậy đều đã đọc cuốn sách nhỏ 47 trang Common Sense, tương ứng với cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại của Mỹ, cuốn sách đã thúc đẩy quân nổi dậy đòi độc lập khỏi Anh. Cuộc Khủng hoảng Hoa Kỳ là một loạt các tài liệu quảng cáo ủng hộ cách mạng.

Nhà lý luận chính trị, người, vào năm 1776, đã xuất bản chuyên luận về Common Sense.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Thomas Paine

Astrologia A carta de nascimento de Thomas Paine (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Thomas Paine. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Thomas Paine são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Thomas Paine.

Thông tin về Thomas Paine
Ngày sinh
*** ,1736
Nơi sinh
Ngày mất
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Thomas Paine's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Thomas Paine?

+ What is Thomas Paine zodiac sign?

+ What is Thomas Paine moon sign?

+ What is Thomas Paine's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Thomas Paine

Com a análise do mapa astral de Thomas Paine (leitura do mapa natal de Thomas Paine), exploramos o layout do mapa astral de Thomas Paine, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Thomas Paine.

1. Astrology Planets in the Signs of Thomas Paine

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Thomas Paine

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Thomas Paine

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More