Usain Bolt avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Usain Bolt

Usain St Leo Bolt, một vận động viên chạy nước rút người Jamaica đã nghỉ hưu, được nhiều người coi là vận động viên chạy nước rút vĩ đại nhất mọi thời đại. Anh đang giữ kỷ lục thế giới ở các nội dung 100m, 200m và 4-100m tiếp sức. 8 lần giành huy chương vàng Olympic, Bolt là vận động viên chạy nước rút duy nhất giành danh hiệu Olympic ở nội dung 100m và 200m tại 3 kỳ Olympic liên tiếp. Anh cũng đã giành được hai huy chương vàng trong nội dung tiếp sức 4 × 100. Anh ấy đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới với chiến thắng nước rút kép của mình với các kỷ lục thế giới tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008, lần này. khiến anh ấy trở thành người đầu tiên nắm giữ cả hai kỷ lục vì bắt buộc phải tính thời gian hoàn toàn tự động. Mười một nhà vô địch thế giới, anh đã giành huy chương vàng liên tiếp tại các giải vô địch thế giới tiếp sức 100m, 200m và 4 × 100m từ năm 2009 đến 2015, ngoại trừ lần xuất phát sai 100m vào năm 2011. Anh là vận động viên thành công nhất ở Giải vô địch thế giới. Bolt là vận động viên đầu tiên giành được bốn danh hiệu vô địch thế giới ở nội dung 200m và là một trong những vận động viên thành công nhất ở nội dung 100m với ba danh hiệu.

Vận động viên chạy nước rút kỷ lục, người có biệt danh "Tia chớp" và trở thành người đàn ông đầu tiên giành huy chương vàng trong nội dung 100 mét tại ba kỳ Thế vận hội riêng biệt vào năm 2008, 2012 và 2016. Tổng cộng, anh đã giành được chín huy chương vàng Olympic trong sự nghiệp ở nội dung 100 mét. , Các nội dung tiếp sức 200 mét và 4x100 mét. Huấn luyện viên môn cricket trường trung học đã thúc giục anh theo đuổi sự nghiệp điền kinh.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Usain Bolt

Astrologia A carta de nascimento de Usain Bolt (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Usain Bolt. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Usain Bolt são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Usain Bolt.

Thông tin về Usain Bolt
Ngày sinh
*** ,1986
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Usain Bolt's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Usain Bolt?

+ What is Usain Bolt zodiac sign?

+ What is Usain Bolt moon sign?

+ What is Usain Bolt's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Usain Bolt

Com a análise do mapa astral de Usain Bolt (leitura do mapa natal de Usain Bolt), exploramos o layout do mapa astral de Usain Bolt, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Usain Bolt.

1. Astrology Planets in the Signs of Usain Bolt

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Usain Bolt

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Usain Bolt

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More