Eduardo Kobra avatar

Astrology Birth Chart of Eduardo Kobra

Carlos Eduardo Fernandes Léo, znany jako Eduardo Kobra, nazywany Kobra, jest ulicznym artystą, który oficjalnie rozpoczął swoją karierę w 1987 roku w wieku 12 lat w rodzinnym São Paulo. Od tego czasu namalował ponad 3000 murali na pięciu różnych kontynentach. Niektóre z tych murali powstają na zamówienie, inne są jego oryginalnymi i surowymi pomysłami. Kobra współpracuje teraz z zespołem artystów, którzy rysują od dwóch do czterech murali miesięcznie. Do dziś Kobra mieszka i pracuje w swoim rodzinnym mieście São Paulo.

Neoawangardowy malarz tworzący trójwymiarowe murale za pomocą światła i cienia. Na swoim koncie kobrastreetart na Instagramie ma 1,1 miliona obserwujących.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Eduardo Kobra

Astrology Birth chart of Eduardo Kobra (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Eduardo Kobra's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Eduardo Kobra's birth are what is needed to calculate Eduardo Kobra's birth chart.

Eduardo Kobra Information
Birthday
*** ,1976
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Eduardo Kobra's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Eduardo Kobra?

+ What is Eduardo Kobra zodiac sign?

+ What is Eduardo Kobra moon sign?

+ What is Eduardo Kobra's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Eduardo Kobra's Birth Chart by AllFamous.org

With the Eduardo Kobra birth chart analysis (Eduardo Kobra natal chart reading), we explore the layout of Eduardo Kobra's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Eduardo Kobra's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Eduardo Kobra

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Eduardo Kobra

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Eduardo Kobra

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More