Eduardo Kobra avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Eduardo Kobra

Carlos Eduardo Fernandes Léo, được biết đến với cái tên Eduardo Kobra, biệt danh Kobra, là một nghệ sĩ đường phố chính thức bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 1987 khi mới 12 tuổi, tại quê nhà São Paulo. Kể từ đó, anh đã vẽ hơn 3.000 bức tranh tường trên năm lục địa khác nhau. Một số bức tranh tường này được ủy quyền trong khi những bức tranh khác là ý tưởng ban đầu và thô của anh ấy. Kobra hiện làm việc với một nhóm họa sĩ vẽ từ hai đến bốn bức tranh tường mỗi tháng. Cho đến ngày nay, Kobra vẫn tiếp tục sinh sống và làm việc tại quê hương São Paulo.

Họa sĩ tiên phong tạo ra những bức tranh tường ba chiều bằng cách sử dụng ánh sáng và bóng tối. Anh ấy có 1 triệu người theo dõi trên tài khoản Instagram kobrastreetart của mình.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Eduardo Kobra

Astrologia A carta de nascimento de Eduardo Kobra (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Eduardo Kobra. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Eduardo Kobra são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Eduardo Kobra.

Thông tin về Eduardo Kobra
Ngày sinh
*** ,1976
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Eduardo Kobra's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Eduardo Kobra?

+ What is Eduardo Kobra zodiac sign?

+ What is Eduardo Kobra moon sign?

+ What is Eduardo Kobra's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Eduardo Kobra

Com a análise do mapa astral de Eduardo Kobra (leitura do mapa natal de Eduardo Kobra), exploramos o layout do mapa astral de Eduardo Kobra, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Eduardo Kobra.

1. Astrology Planets in the Signs of Eduardo Kobra

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Eduardo Kobra

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Eduardo Kobra

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More