Felipe VI of Spain avatar

Astrology Birth Chart of Felipe VI of Spain

Felipe VI lub Filip VI jest królem Hiszpanii. Wstąpił na tron ​​19 czerwca 2014 r. Po abdykacji swojego ojca Juana Carlosa I. Jego matką była królowa Zofia i miał dwie siostry, infantkę Elenę, księżną Lugo i infantkę Cristinę. W 2004 roku Felipe poślubił dziennikarkę telewizyjną Letizię Ortiz, z którą ma dwie córki, Leonor i Sofíę. Zgodnie z hiszpańską konstytucją jako monarcha jest głową państwa i głównodowodzącym hiszpańskich sił zbrojnych w randze generała oraz pełni funkcję najwyższego przedstawiciela Hiszpanii Nha w stosunkach międzynarodowych.

Hiszpańska rodzina królewska, która zastąpiła swojego ojca jako króla Hiszpanii w czerwcu 2014 roku. Kiedy objął tron, został najmłodszym monarchą w całej Europie.

Read more...

A. Zodiac Birth Chart, Sky Chart, Astrology Chart or Natal Chart of Felipe VI of Spain

Astrology Birth chart of Felipe VI of Spain (also known as a natal chart) is like a map that provides a snapshot of all the planetary coordinates at the exact time of Felipe VI of Spain's birth. Every individual’s birth chart is completely unique. The birthplace, date, and time of Felipe VI of Spain's birth are what is needed to calculate Felipe VI of Spain's birth chart.

Felipe VI of Spain Information
Birthday
*** ,1968
Birthplace
Zodiac Sign
Chart Settings
Loading Chart...

Felipe VI of Spain's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Felipe VI of Spain?

+ What is Felipe VI of Spain zodiac sign?

+ What is Felipe VI of Spain moon sign?

+ What is Felipe VI of Spain's rising sign?

Planets

You can think of the planets as symbolizing core parts of the human personality, and the signs as different colors of consciousness through which they filter.

Planet Zodiac Sign House Degree
Houses

Each house is associated with a set of traits, beginning from the self, and expanding outward into society and beyond.

House Zodiac Sign Degree
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Aspects

The aspects describe the geometric angles between the planets. Each shape they produce has a different meaning.

Planet 1 Aspect Planet 2 Degree Level
Loading...
Read More

B. Astrological Analysis of Felipe VI of Spain's Birth Chart by AllFamous.org

With the Felipe VI of Spain birth chart analysis (Felipe VI of Spain natal chart reading), we explore the layout of Felipe VI of Spain's birth chart, unique planetary placements, and aspects, and let you know the strengths and challenges of Felipe VI of Spain's birth chart.

1. Astrology Planets in the Signs of Felipe VI of Spain

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Felipe VI of Spain

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Felipe VI of Spain

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More