Felipe VI of Spain avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Felipe VI of Spain

Vua

Felipe VI hay Philip VI là Vua của Tây Ban Nha. Ông lên ngôi vào ngày 19 tháng 6 năm 2014 sau sự thoái vị của cha mình, Juan Carlos I. Mẹ của ông là Nữ hoàng Sofía, và ông có hai chị gái, Infanta Elena, Nữ công tước xứ Lugo và Infanta Cristina. Năm 2004, Felipe kết hôn với nhà báo truyền hình Letizia Ortiz, người mà anh có hai con gái, Leonor và Sofía. Theo Hiến pháp Tây Ban Nha, với tư cách là quốc vương, ông là nguyên thủ quốc gia và là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Tây Ban Nha với cấp bậc đại tướng, đồng thời đóng vai trò là đại diện tối cao của Tây Ban Nha trong quan hệ quốc tế.

Hoàng gia Tây Ban Nha, người kế vị vua Tây Ban Nha vào tháng 6 năm 2014. Khi lên ngôi, ông trở thành quốc vương trẻ nhất ở châu Âu.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Felipe VI of Spain

Astrologia A carta de nascimento de Felipe VI of Spain (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Felipe VI of Spain. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Felipe VI of Spain são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Felipe VI of Spain.

Thông tin về Felipe VI of Spain
Ngày sinh
*** ,1968
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Felipe VI of Spain's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Felipe VI of Spain?

+ What is Felipe VI of Spain zodiac sign?

+ What is Felipe VI of Spain moon sign?

+ What is Felipe VI of Spain's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Felipe VI of Spain

Com a análise do mapa astral de Felipe VI of Spain (leitura do mapa natal de Felipe VI of Spain), exploramos o layout do mapa astral de Felipe VI of Spain, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Felipe VI of Spain.

1. Astrology Planets in the Signs of Felipe VI of Spain

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Felipe VI of Spain

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Felipe VI of Spain

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More