Alan Cox avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Alan Cox

Alan Cox là một lập trình viên máy tính người Anh, người từng là nhân vật quan trọng trong sự phát triển của Linux. Ông duy trì nhánh 2.2 của nhân Linux và tiếp tục tham gia rất nhiều vào việc phát triển nhân Linux, một hiệp hội có từ năm 1991. Ông sống ở Swansea, Wales, nơi ông sống cùng vợ Telsa Gwynne, qua đời năm 2015 và hiện đang sống với tác giả Tara Neale, người mà ông kết hôn vào năm 2020. Ông lấy bằng Cử nhân Khoa học Máy tính của Đại học Swansea năm 1991 và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của cùng một trường đại học năm 2005.

Được biết đến với việc duy trì nhánh 2.2 của nhân hệ điều hành Linux, lập trình viên máy tính này cũng sở hữu một công ty sản xuất mô hình xe lửa có tên là Etched Pixels. Bằng sáng chế phần mềm, ông đã giành được vinh dự năm 2003 từ Tổ chức Phần mềm Tự do.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Alan Cox

Astrologia A carta de nascimento de Alan Cox (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Alan Cox. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Alan Cox são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Alan Cox.

Thông tin về Alan Cox
Ngày sinh
*** ,1968
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Alan Cox's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Alan Cox?

+ What is Alan Cox zodiac sign?

+ What is Alan Cox moon sign?

+ What is Alan Cox's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Alan Cox

Com a análise do mapa astral de Alan Cox (leitura do mapa natal de Alan Cox), exploramos o layout do mapa astral de Alan Cox, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Alan Cox.

1. Astrology Planets in the Signs of Alan Cox

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Alan Cox

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Alan Cox

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More