Cristiano Ronaldo avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro GOIH ComM là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Bồ Đào Nha, anh đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Serie A Juventus và là đội trưởng của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Thường được coi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và được mọi người coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, Ronaldo đã giành được 5 Quả bóng vàng châu Âu và 4 Chiếc giày vàng, cả hai đều là kỷ lục của một cầu thủ châu Âu. Anh đã giành được 31 danh hiệu lớn trong sự nghiệp của mình, bao gồm bảy chức vô địch quốc gia, năm danh hiệu UEFA Champions League, một giải vô địch châu Âu UEFA và một giải UEFA Nations League. Ronaldo đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng và kiến ​​tạo nhất trong lịch sử UEFA Champions League. Anh ấy là một trong số ít cầu thủ đã có hơn 1.000 lần ra sân trong sự nghiệp chuyên nghiệp và ghi được hơn 770 bàn thắng chính thức trong sự nghiệp cho câu lạc bộ và quốc gia. Anh cũng là cầu thủ nam thứ hai ghi được 100 bàn thắng quốc tế và là người châu Âu đầu tiên đạt được thành tích này.

Một trong những cầu thủ bóng đá hàng đầu thế giới, anh ấy nổi tiếng với tư cách là tiền đạo cho Real Madrid sau khi được mua lại từ Manchester United với phí chuyển nhượng 131,6 triệu đô la vào năm 2009. Anh ấy trở thành đội trưởng của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha vào năm 2008 và nhận được Quả bóng vàng năm 2008, 2013, 2014, 2016 và 2017. Năm 2018, anh ký hợp đồng với Juventus.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Cristiano Ronaldo

Astrologia A carta de nascimento de Cristiano Ronaldo (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Cristiano Ronaldo. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Cristiano Ronaldo são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Cristiano Ronaldo.

Thông tin về Cristiano Ronaldo
Ngày sinh
*** ,1985
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Cristiano Ronaldo's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Cristiano Ronaldo?

+ What is Cristiano Ronaldo zodiac sign?

+ What is Cristiano Ronaldo moon sign?

+ What is Cristiano Ronaldo's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Cristiano Ronaldo

Com a análise do mapa astral de Cristiano Ronaldo (leitura do mapa natal de Cristiano Ronaldo), exploramos o layout do mapa astral de Cristiano Ronaldo, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Cristiano Ronaldo.

1. Astrology Planets in the Signs of Cristiano Ronaldo

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Cristiano Ronaldo

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Cristiano Ronaldo

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More