Daniel Radcliffe avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Daniel Radcliffe

Daniel Jacob Radcliffe là nam diễn viên người Anh được biết đến với vai diễn Harry Potter trong loạt phim Harry Potter khi còn niên thiếu và khi trưởng thành. Sinh ra và lớn lên ở London, Radcliffe bắt đầu diễn xuất khi mới 10 tuổi trong loạt phim truyền hình David Copperfield của đài BBC One, sau đó là bộ phim đầu tay của anh ấy trong The Tailor of Panama. Cùng năm, anh đóng vai chính trong Harry Potter và Hòn đá phù thủy. Trong mười năm tiếp theo, anh đóng vai chính trong bảy phần tiếp theo, đỉnh cao là Harry Potter và Bảo bối Tử thần - Phần 2. Trong thời gian này, Radcliffe trở thành một trong những diễn viên được trả lương cao nhất thế giới, nổi tiếng khắp thế giới, được giới phê bình đánh giá cao và được đánh giá cao cho màn trình diễn của anh ấy trong loạt phim này.

Nam diễn viên được biết đến nhiều nhất khi đóng vai phù thủy Harry Potter trong loạt phim Harry Potter mang tính bước ngoặt. Vai diễn này đã mang về cho anh nhiều giải thưởng, bao gồm nhiều giải thưởng Teen Choice Awards và MTV Movie Awards cũng như một giải Phim quốc gia cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2007. Năm 2019, anh bắt đầu đóng vai Craig trong loạt phim Miracle Workers của đài TBS.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Daniel Radcliffe

Astrologia A carta de nascimento de Daniel Radcliffe (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Daniel Radcliffe. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Daniel Radcliffe são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Daniel Radcliffe.

Thông tin về Daniel Radcliffe
Ngày sinh
*** ,1989
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Daniel Radcliffe's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Daniel Radcliffe?

+ What is Daniel Radcliffe zodiac sign?

+ What is Daniel Radcliffe moon sign?

+ What is Daniel Radcliffe's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Daniel Radcliffe

Com a análise do mapa astral de Daniel Radcliffe (leitura do mapa natal de Daniel Radcliffe), exploramos o layout do mapa astral de Daniel Radcliffe, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Daniel Radcliffe.

1. Astrology Planets in the Signs of Daniel Radcliffe

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Daniel Radcliffe

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Daniel Radcliffe

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More