Jimmy Sturr avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Jimmy Sturr

James W. Sturr Jr. là một nhạc sĩ polka người Mỹ, nghệ sĩ kèn trumpet, nghệ sĩ kèn clarinetist, nghệ sĩ saxophone và chỉ huy dàn nhạc Jimmy Sturr & His. Các bản thu âm của cô đã giành được 18 trong số 24 giải Grammy cho Album Polka hay nhất. Dàn nhạc Sturr nằm trong danh sách 10 giải Grammy hàng đầu mọi thời đại và nhận được nhiều đề cử Grammy hơn bất kỳ ai trong lịch sử giải thưởng âm nhạc polka.

Nghệ sĩ polka được biết đến nhiều nhất với tư cách là thủ lĩnh của Jimmy Sturr & His Orchestra, người đã trở thành ban nhạc polka nổi tiếng nhất Hoa Kỳ. Anh đã phát hành một số album đoạt giải Grammy, bao gồm "Living on Polka Time" năm 1988. Anh ấy chơi kèn clarinet, kèn trumpet và kèn saxophone.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Jimmy Sturr

Astrologia A carta de nascimento de Jimmy Sturr (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Jimmy Sturr. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Jimmy Sturr são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Jimmy Sturr.

Thông tin về Jimmy Sturr
Ngày sinh
*** ,1941
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Jimmy Sturr's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Jimmy Sturr?

+ What is Jimmy Sturr zodiac sign?

+ What is Jimmy Sturr moon sign?

+ What is Jimmy Sturr's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Jimmy Sturr

Com a análise do mapa astral de Jimmy Sturr (leitura do mapa natal de Jimmy Sturr), exploramos o layout do mapa astral de Jimmy Sturr, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Jimmy Sturr.

1. Astrology Planets in the Signs of Jimmy Sturr

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Jimmy Sturr

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Jimmy Sturr

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More