JoJo Siwa avatar

Biểu đồ chiêm tinh của JoJo Siwa

Joelle Joanie "JoJo" Siwa là một vũ công, ca sĩ, diễn viên và nhân vật YouTube người Mỹ. Cô ấy được biết khi xuất hiện trong hai mùa trên Dance Moms cùng với mẹ của mình, Jessalynn Siwa, và cho các đĩa đơn "Boomerang" và "Kid in a Candy Store". Siwa đăng video hàng ngày về cuộc sống hàng ngày của cô ấy trên kênh YouTube của cô ấy, "Its JoJo Siwa". Cô được Time đưa vào danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới năm 2020.

Vũ công, ca sĩ, diễn viên và người nổi tiếng trên mạng xã hội với hơn 12 triệu người đăng ký và hơn 3,6 tỷ lượt xem trên tài khoản YouTube JoJo Siwa của cô, nơi cô đăng các tiểu phẩm hài, vlog, Hỏi & Đáp, thử thách và các video giải trí khác. Đĩa đơn đầu tay của cô ấy, "Boomerang", được phát hành vào năm 2016. Năm 2017, cô ấy đã ký hợp đồng tài năng với Nickelodeon.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của JoJo Siwa

Astrologia A carta de nascimento de JoJo Siwa (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de JoJo Siwa. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de JoJo Siwa são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de JoJo Siwa.

Thông tin về JoJo Siwa
Ngày sinh
*** ,2003
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

JoJo Siwa's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of JoJo Siwa?

+ What is JoJo Siwa zodiac sign?

+ What is JoJo Siwa moon sign?

+ What is JoJo Siwa's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của JoJo Siwa

Com a análise do mapa astral de JoJo Siwa (leitura do mapa natal de JoJo Siwa), exploramos o layout do mapa astral de JoJo Siwa, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de JoJo Siwa.

1. Astrology Planets in the Signs of JoJo Siwa

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of JoJo Siwa

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of JoJo Siwa

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More