MrBeast avatar

Biểu đồ chiêm tinh của MrBeast

Jimmy Donaldson, hay được biết đến trên mạng với cái tên MrBeast, là một Youtuber người Mỹ và nhà từ thiện. Anh ấy đã được ghi nhận là người tiên phong trong thể loại video YouTube xoay quanh những pha nguy hiểm đắt giá. Anh ấy cũng là người đồng sáng tạo của Team Trees, một tổ chức gây quỹ cho Arbor Day Foundation, đã huy động được hơn 22 triệu đô la. Anh được quản lý bởi công ty quản lý tài năng Night Media có trụ sở tại Dallas. Donaldson bắt đầu đăng video lên YouTube vào đầu năm 2012 khi mới 13 tuổi, dưới cái tên "MrBeast6000"; nội dung ban đầu của anh ấy dao động từ Let's Plays đến "video đánh giá mức độ giàu có của những người dùng YouTube khác". Anh ấy trở nên lan truyền vào năm 2017 sau khi video "đếm đến 100.000" của anh ấy đã kiếm được hàng chục nghìn lượt xem chỉ trong vài ngày và ngày càng trở nên nổi tiếng kể từ đó, mỗi video của anh ấy đều đạt được hàng chục triệu lượt xem. Theo thời gian, phong cách nội dung của anh ấy đa dạng hóa, bao gồm video thử thách và quyên góp thưởng hàng nghìn đô la, video về các nhiệm vụ gian khổ hoặc sinh tồn và video vlog gốc.

Youtuber nổi tiếng với kênh MrBeast. Anh ấy ban đầu đã trở nên nổi tiếng rộng rãi ở đó nhờ loạt video Giới thiệu tồi tệ nhất trên YouTube, cũng như các video chơi trò chơi thường xuyên của anh ấy. Sau đó, anh bắt đầu quay các video liên quan đến các giải thưởng tài chính hào phóng.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của MrBeast

Astrologia A carta de nascimento de MrBeast (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de MrBeast. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de MrBeast são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de MrBeast.

Thông tin về MrBeast
Ngày sinh
*** ,1998
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

MrBeast's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of MrBeast?

+ What is MrBeast zodiac sign?

+ What is MrBeast moon sign?

+ What is MrBeast's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của MrBeast

Com a análise do mapa astral de MrBeast (leitura do mapa natal de MrBeast), exploramos o layout do mapa astral de MrBeast, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de MrBeast.

1. Astrology Planets in the Signs of MrBeast

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of MrBeast

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of MrBeast

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More